Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 5. den

17. 8. 2022

 

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

DEN PÁTÝ


Tento den vás vyzývám milovat své bližní a neodmítat je.

Milované děti, zvu vás k modlitbě:
Božský Otče, Věčný a Všemohoucí, Svatý Synu, Vtělené Slovo, Svatý Utěšiteli, Boží Duchu, Tři Osoby v Pravém Bohu. Vylijte své Nejsvětější požehnání na toto stvoření které volá před vaším Božským Majestátem. Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od vaší ochrany, dejte mi pevnou naději na setkání s vaší Slávou. Kéž je má duše utvářena vaším Svatým Duchem a získám rozlišování, které mě povede k pravdě vašeho Slova a nesejdu ze svaté cesty. Nejsvětější Trojice, odkázala jsi svému lidu požehnání mít Královnu a Matku Konce časů, aby se přimlouvala a chránila váš lid. Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky, chápu se Její požehnané ruky a poddávám se jejímu mateřskému vedení, abych tak, spolu s Ní, mohl být vykonavatelem vaší vůle. Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš, Matko, která chráníš toto zbloudilé lidstvo, buď mi kormidlem v této chvíli, aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla. Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného, ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla. Královno a Matko Konce časů, přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice, kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu, ale pod tvou věrnou ochranou ať jsem tvým obrazem a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout. Královno a Matko Konce časů, učiň ať se ve mně znovuzrodí víra, naděje a láska, odvaha žít jako ty, živit se vůlí Nejsvětější Trojice a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem, ke znovuzrození k novému životu po boku Nejsvětější Trojice. Amen.


Modlitba dne:
Můj Ježíši, nauč mě vidět v mých bližních tvou Tvář, potřebuji, aby mé oči nebyly tak člověčí, ale více duchovní, aby hleděly se stejnou láskou, jako je tvá. Královno a Matko sdílej se mnou světlo tvého pohledu, který máš od Ducha Svatého. Přijď, uctivě tě prosím, aby má mysl, myšlenky i srdce, byly více Božských způsobů, a tak pýše, předsudkům a pocitům, zabránily, abych se vzdaloval svým bližním. Můj Ježíši, chci si být plně vědom, co znamená být  tvým synem a patřit k tvému lidu. Být si vědom natolik, že nepocítím spásu ze slov, že Tě miluji, ale až z vědomí, že ten, kdo miluje tebe, miluje stejně i své bližní.
Amen.

Oběť: Prosím, abyste obětovali svaté přijímání za své bratry a sestry, které nemilujete tak, jak byste měli.