Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 5. den

17. 8. 2022

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Milované děti, zvu vás k modlitbě:


Božský Otče, Věčný a Všemohoucí,
Svatý Synu, Vtělené Slovo,
Svatý Utěšiteli, Boží Duchu
Tři Osoby v Pravém Bohu.

Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření
které volá před Vaším Božským Majestátem.
Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany,
dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou.
Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem
a získám rozlišování, které mě povede k Pravdě Vašeho Slova
a nesejdu ze Svaté Cesty.
Nejsvětější Trojice, odkázala jsi Svému Lidu požehnání mít
Královnu a Matku Konce časů,
aby se přimlouvala a chránila Váš Lid.
Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky,
Chápu se Její požehnané ruky a poddávám se
Jejímu Mateřskému vedení, abych tak,
spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle.

Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo,
buď mi kormidlem v této chvíli,
aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla.
Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného,
ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého
a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla.
Královno a Matko Konce časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice,
kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu,
ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem
a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout.
Královno a Matko Konce časů,
učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska,
odvaha žít jakoTy, živit se Vůlí Nejsvětější Trojice
a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš
k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem,
ke znovuzrození k novému životu
po boku Nejsvětější Trojice.
Amen.

DEN PÁTÝ

Tento den vás vyzývám milovat své bližní a neodmítat je.

Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:

Můj Ježíši, nauč mě vidět v mých bližních Tvou Tvář,
potřebuji, aby mé oči nebyly tak člověčí, ale více duchovní,
aby hleděly se stejnou Láskou, jako je Tvá.
Královno a Matko sdílej se mnou světlo Tvého pohledu,
který máš od Ducha Svatého.
Přijď, uctivě Tě prosím, aby má mysl, myšlenky i srdce,
byly více Božských způsobů, a tak pýše, předsudkům a pocitům,
zabránily, abych se vzdaloval svým bližním.
Můj Ježíši, chci si být plně vědom, co znamená být Tvým synem
a patřit k Tvému Lidu.
Být si vědom natolik, že nepocítím spásu ze slov, že Tě miluji,
ale až z vědomí, že ten, kdo miluje Tebe,
miluje stejně i své bližní.
Amen.

Oběť: Prosím, abyste obětovali Svaté Přijímání za své bratry a sestry, které nemilujete tak, jak byste měli.