Jdi na obsah Jdi na menu
 


Růžence

009 – Modlitba růžence (převzato z Kancionálu)

Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha. Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova: 1. V kterého věříme, 2. V kterého doufáme, 3. Kterého milujeme. Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

I. Tajemství radostná

 1. kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala.
 2. s kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila.
 3. kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.
 4. kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.
 5. kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla.

II. Tajemství světla

 1. který byl pokřtěn v Jordánu.
 2. který zjevil v Káně svou božskou moc.
 3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
 4. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
 5. který ustanovil Eucharistii.

III. Bolestná tajemství

 1. který se pro nás krví potil.
 2. který byl pro nás bičován.
 3. který byl pro nás trním korunován.
 4. který pro nás nesl těžký kříž.
 5. který byl pro nás ukřižován.

IV. Tajemství slavná

 1. který z mrtvých vstal.
 2. který na nebe vstoupil.
 3. který Ducha Svatého seslal.
 4. který tě, Panno, do nebe vzal.
 5. který tě, Panno, v nebi korunoval.

Svatý otec Jan Pavel II. doporučil následující volbu tajemství:

pondělí: tajemství radostná
úterý: tajemství bolestná
středa: tajemství slavná
čtvrtek: tajemství světla
pátek: tajemství bolestná
sobota: tajemství radostná
neděle: tajemství slavná

Zdrávas Královno…

K Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.

------------------------------------------------

Zpívané růžence k Panně Marii

 

Ó Maria, ó Maria, ó Maria zdráva buď.

Neboť Ty jsi ó Maria, neboť Ty jsi milostí plná.

--------------------

Zdrávas Maria, milostí plná, Ty jsi ten z růže květ.

Na Tebe volá, Panno Maria, celý široký svět. 10x

 

Zdrávas Hvězdo mořská, Panenko Maria, Královno andělská, buď nám milostivá,

Tebe prosíme vyslyš nás, svého Synáčka pros za nás, Panenko Mariá, buď nám milostivá.

---------------------------

Buď pozdravena, Panno Maria, jenž ses v Lurdech zjevila.

K Tobě mé srdce, Lurdské Matičce, láskou plápolá.

-----------------------------

Zdrávas Královno růžence, zdrávas Matičko Ježíše.

Od anděla pozdravena, pros za nás milého Syna. 10x

 

A kdož Tě tak bude ctíti, na každý den se modliti.

Bude přebývat s Tvým Synem, až na věky věků, amen.

------------------

https://www.youtube.com/watch?v=zRKAjTKYhiM

 

Zpívaný růženec z Koclířova

 

Zdrávas Mariá milosti plná,

Pán s Tebou, požehnáná jsi,

požehnáná jsi mezi ženami

a požehnaný je Ježíš.

 

Svatá Mariá Matko Boží,

pros za nás, za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší, amen.

Ave Maria ave.

-----------------------

Zpívané růžence ke svatým

Věřím…, Otče náš…, 3x Zdrávas Maria … Ježíš, v kterého -věříme, -doufáme, -milujeme.

Sláva Otci…, Otče náš…

(Ke sv. Janu Nepomuckému)

Budiž od nás pozdraven a ode všech oslaven, Jene Nepomucký, patrone náš český, kvítku májový.

My vijeme věnečky, překrásné růženečky, Tobě ó svatý, Jene Nepomucký, prosíme Tebe.

A vzpomeň na nás, tam před trůnem Božím, oroduj za nás.

--------------------

(Ke sv. Václavu)

Buď od nás pozdraven, ode všech oslaven,

ó svatý Václave, český náš patrone, smiluj se nad námi.

My prosíme Tebe, vypros nám to z nebe, na Tvoji přímluvu odvrať hlad, mor, vojnu, ó svatý Václave.

 

Sláva Otci…, Ó můj Ježíši…, Zdrávas Královno..., Modleme se …

--------------------------------

Růženec k pěti ranám Krista Pána (Slitovný růženec)

Věřím v Boha.

Na velkých zrnkách se modlíme: Věčný Otče obětujeme Tobě rány Pána našeho Ježíše Krista, abys zhojil rány duší naších.

Na malých zrnkách: Můj Ježíši odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých ran!

Na závěr: O Ježíši Božský Vykupiteli náš, buď nám i celému světu milostiv a slituj se nad námi. Bože svatý, silný a nesmrtelný smiluj se nad námi i nad celým světem; můj Ježíši voláme k Tobě o milost a slitování v nebezpečenstvích naší doby. Přikryj nás svou předrahou krví; Věčný Otče zapřísahám Tě pro krev Ježíše Krista, Tvého přemilého syna, abys nám prokázal milosrdenství své! Amen.

------------------------------------

Sedmibolestný růženec

Modlitba sedmibolestného růžence (překlad modlitby z poutního místa Mariánka)

 Věřím v Boha …, Sláva …, Otče náš …, Zdrávas Maria …

-Ježíš, který v nás upevňuje úctu k Sedmibolestné Matce

-Ježíš, který v nás upevňuje důvěru k Sedmibolestné Matce

-Ježíš, který v nás upevňuje lásku k Sedmibolestné Matce

 

 7 x 7 Zdrávas Maria … tajemství: 

1. Ježíš, kterého utrpení ti bylo Simeonem zvěstované

2. Ježíš, s kterým jsi utekla do Egypta

3. Ježíš, kterého jsi s bolestí tři dny hledala

4. Ježíš, který se s tebou setkal na křížové cestě

5. Ježíš, kterého jsi viděla umírat na kříži

6. Ježíš, kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí

7. Ježíš, kterého jsi s bolestí do hrobu položila 

Dodatek: 3 x Zdrávas Maria … Ježíš, kterého jsi s bolestí oplakávala 

Modleme se:

Uděl nám, Panno Maria, milost pochopit moře úzkostí, pro nějž ses stala Matkou bolestnou, abychom směli mít účast na tvých utrpeních a naše láska a věrnost ti byly útěchou. Voláme k tobě, Královno mučedníků, v naději, že jednoho dne se budeme moci radovat spolu s tebou v nebi. Amen.

Prosíme tě, božský Spasiteli, dopřej nám, abychom měli účast na zásluhách tvého utrpení, když rozjímáme o bolestech tvé panenské Matky, jejíž duší pronikl ostrý meč, jak jí předpověděl svatý stařec Simeon. Amen.

--------------------------------------------------

Růženec k Svaté Tváři

 

Modlí se jako obyčejný růženec, ale s těmito tajemstvími:

 

 1. Ježíš, jehož přesvatá Tvář byla krvavým potem úzkosti zalitá.

 2. Ježíš, jehož přesvatá Tvář byla ukrutně bita.

 3. Ježíš, jehož přesvatá Tvář byla trním hluboce zraněna.

 4. Ježíš, jehož přesvatá Tvář se na kříži umírajíc sklonila.

 5. Ježíš, jehož přesvatá Tvář byla vzkříšením oslavena.

----------------------------------------

 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem, v kterých má zalíbení.  (Lk 2. 13)

 

Růženec k Dítěti Ježíši

 

Na křížku: Věřím v Boha …

 

Na začátku:
Otče náš …, Zdrávas Maria …, Sláva Otci …

 

Na malých zrnkách 10x: Srdce Ježíškovo narozené z Nejsvětější Panny Marie v betlémském chlévě, požehnej všem lidem, obnov jejich srdce, vnes Světlo do jejich rodin, nauč nás milovat Boha.

 

Na velkých zrnech:
Otče náš …, Zdrávas Maria …, Sláva Otci …

 

Dennodenně je třeba se modlit: Všemohoucí Otče, v hodinách strachu a hrůzy zachraň všechny žijící na této zemi! Svýma starostlivýma rukama nás odevzdej svým andělům, Neposkvrněné Panně Marii
a svému synu Ježíši Kristu! Amen.

 

Nejsvětější Matka uděluje k tomuto růženci příslib:

„Kdokoliv se ho pomodlí v jakékoliv situaci, jeho prosba bude rychle přijata. Děťátku Ježíši nic neodmítne

Jeho Nebeský Otec.

Zapamatuj si a nauč tento růženec i druhé, neboť je obdařený velkými milostmi Srdce Dítěte Ježíše i Srdce Panny Marie, Kristovy Matky“

 

Nejsvětější Panna Maria tento růženec velmi miluje a prosí, aby se ho všichni modlili.

Též celé Nebe se ho modlí.

 

------------------------------------------

Růženec ke krvavým slzám Panny Marie

21. Září 2014

21.9.1982

Růženec ke krvavým slzám Panny Marie.

Před ním prchá zlý nepřítel (slova Matky Boží)

Na začátku:
„Ukřižovaný Ježíši! Padáme k tvým nohám a obětujeme ti krvavé slzy té, která tě na tvé bolestné cestě provázela s vnitřní účastnou láskou. Dej, ó dobrý Mistře, abychom byli pamětlivi naučení, která nám dávají krvavé slzy tvé Nejsvětější Matky, a abychom plnili tvou svatou vůli na zemi a stali se tak hodnými tě chválit a velebit po celou věčnost. Amen.“

.

Místo Otčenáše:
„Ó Ježíši, pohlédni na krvavé slzy té, která tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji tě miluje v nebi.“

.

Místo Zdrávasů:
„Ó Ježíši, vyslyš naše prosby pro hořké slzy své Nejsvětější Matky.“ (7x)

.

Potom 3x:
„Ó Ježíši, pohlédni na krvavé slzy té, která tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji tě miluje v nebi.“´

.

Nakonec:
„Ó Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství, prosíme tě, sjednoť své prosby s našimi, aby Ježíš, tvůj Božský Syn, na kterého se obracíme prostřednictvím tvých krvavých mateřských slz, vyslyšel naši úpěnlivou prosbu a milostmi, které vyprošujeme, nám zajistil korunu věčného života. Amen.
Tvé krvavé slzy, ó, bolestná Matko, zničí vládu pekla! Svou božskou mírností, ó, spoutaný Ježíši, uchovej svět před poblouzněním, které mu hrozí.“

--------------------------------

Růženec andělský

ke cti Nejsvětější Trojice

 

Úvod: Věřím v Boha

1. desátek (ke cti Boha Otce): Otče náš, Zdrávas, 10x

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. Plná jsou nebesa i země velebnosti a slávy tvé.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
 

2. desátek (ke cti Boha Syna): Otče náš, Zdrávas, 10x Svatý, svatý

 

3. desátek (ke cti Boha Ducha Svatého): Otče náš, Zdrávas, 10x Svatý, svatý

 

Závěr: 3x Otče náš, Zdrávas

------------------------------------------------------

Apoštolský list Jana Pavla II. o posvátném růženci

Česká sekce RV

Úvod

1. Růženec Panny Marie, který se z vnuknutí Ducha svatého postupně vyvinul v druhém tisíciletí, je modlitba, kterou mnoho svatých milovalo a k níž povzbuzoval učitelský úřad. Ve své prostotě a hloubce zůstává i v tomto třetím, sotva započatém tisíciletí modlitbou velmi významnou, určenou k tomu, aby přinášela plody svatosti. Dobře zapadá do duchovního putování křesťanství, jež po dvou tisíciletích neztratilo nic ze své původní svěžesti a cítí, že je Božím Duchem pobádáno "zajet na hlubinu" (Duc in altum!), aby znovu mluvilo, ba aby mocně volalo do světa, že Kristus je Pán a Spasitel, že je "cesta, pravda a život“ (Jan 14, 6), že je "cílem lidských dějin, ohniskem, do něhož se sbíhají ideály dějin a civilizace".

Růženec totiž, i když má svůj mariánský charakter, je modlitbou s kristologickým srdcem. Svým střízlivým způsobem v sobě soustřeďuje hloubku celého evangelijního poselství, jehož je jakýmsi souhrnem. Zrcadlí se v něm Mariina modlitba, její věčné Magnificat za dílo výkupného Vtělení, jež započalo v jejím panenském lůně. Jím se křesťanský lid dává do Mariiny školy, aby se nechal uvádět do kontemplování krásy Kristovy tváře a aby zakoušel hloubku jeho lásky. Prostřednictvím růžence věřící čerpá hojnost milostí, jakoby je přijímal z rukou samé Matky Vykupitele.

Římští papežové a růženec

2. Mnoho mých předchůdců přikládalo této modlitbě velkou důležitost. Zvláště se v tomto ohledu zasloužil Lev XIII., který vydal 11. září 1883 encykliku Supremi apostolatus officio, kterou zahajoval četná další prohlášení o této modlitbě a označoval ji za účinný duchovní nástroj, který je třeba používat tváří v tvář nešvarům společnosti. Mezi papeži, kteří se v nedávné koncilní době vyznamenali podporováním růžence, chci připomenout bl. Jana XXIII. a především Pavla VI., který v apoštolské exhortaci Marialis cultus podtrhl v souladu s inspirací II. Vatikánského koncilu evangelijní ráz růžence a jeho kristologické zaměření.

Já sám pak jsem si nenechal ujít příležitost a vybízel jsem k časté modlitbě růžence. Už od mladých let měla tato modlitba důležité místo v mém duchovním životě. Mocně mi to připomněla má nedávná cesta do Polska a především návštěva svatyně Kalvarie Zebrzidovské. Růženec mě provází ve chvílích radosti a ve chvílích zkoušky. Jemu jsem svěřoval mnoho starostí a v něm jsem vždy nacházel posilu. Před 24 léty, pouhé dva týdny před zvolením na Petrův stolec, jsem z celého srdce vyslovil tato slova: "Růženec je má oblíbená modlitba. Je to úchvatná modlitba, úchvatná ve své prostotě a ve své hloubce… Lze říci, že růženec je jistým způsobem komentářem-modlitbou poslední kapitoly konstituce II. Vatikánského koncilu LUMEN GENTIUM, kapitoly, jež pojednává o podivuhodné přítomnosti Matky Boží v tajemství Krista a církve. Vždyť na pozadí slov Ave Maria probíhají před očima duše hlavní události ze života Ježíše Krista. Vytvářejí tak společně radostná, bolestná a slavná tajemství a uvádějí nás do živého společenství s Ježíšem skrze - mohli bychom říci - Srdce jeho matky. Zároveň naše srdce může ukládat do těchto desátků růžence všechna fakta, jež vytvářejí život jednotlivce, rodiny, národa, Církve i lidstva. Osobní událostí i příhody bližních a zvláště těch, kteří jsou nám bližší, kteří nám leží na srdci. A tak prostá modlitba růžence tepe rytmem lidského života."

Těmito slovy, moji drazí bratři a sestry, jsem uváděl svůj první rok pontifikátu do každodenního rytmu růžence. Dnes na počátku 25. roku služby Petrova nástupce to chci udělat stejně. Kolik milostí jsem obdržel v těchto letech od Svaté Panny prostřednictvím růžence! - Magnificat anima mea Dominum! Chci poděkovat Pánu slovy jeho nejsvětější Matky, do jejíž ochrany jsem postavil svou službu jako Petrův nástupce: Totus tuus!

Říjen 2002 - říjen 2003: Rok růžence 3. Proto ve smyslu úvahy, kterou jsem nabídl v apoštolském listu Novo millenio ineunte, v němž jsem Boží lid vyzval, aby po tom, co prožil v jubilejním roce, "znovu započal od Krista", cítil jsem potřebu rozvíjet úvahu o růženci, jako jakési mariánské vyvrcholení samého apoštolského listu, abych vybízel ke kontemplaci Kristovy tváře spolu s Marií a ve škole jeho nejsvětější Matky. Modlit se růženec totiž není nic jiného, než nazírat s Marií Kristovu tvář. Abych dal větší váhu tomuto vybídnutí, a také protože se blíží 120. výročí zmíněné encykliky Lva XIII., chci, aby křesťanská společenství předkládala tuto modlitbu a plně z ní čerpala.Vyhlašuji proto rok, začínaje říjnem tohoto roku do října roku 2003, ROKEM RŮŽENCE.

Tuto pastorální směrnici svěřuji iniciativě jednotlivých církevních společenství. Nemíním jí narušovat, ale spíše doplňovat a upevňovat pastorální plány místních církví. Doufám, že bude velkodušně a ochotně přijata. Růženec, bude-li znovu objeven jeho plný význam, vede k samému srdci křesťanského života a nabízí obvyklou, ale plodnou, duchovní a výchovnou příležitost pro osobní kontemplaci, pro formaci Božího lidu a pro novou evangelizaci. Rád bych to zdůraznil i v rámci radostné vzpomínky na jiné výročí: 40 let od začátku II. Vatikánského ekumenického koncilu (11. října 1962), "velké milosti", kterou udělil Boží Duch církvi naší doby.

Námitky proti růženci

4. Z různých úvah vyplývá, jak je vhodná tato iniciativa. První se týká naléhavé potřeby čelit jisté krizi této modlitby, které v současném dějinném a teologickém kontextu hrozí nebezpečí, že její hodnota bude neprávem zmenšována, a tedy i zřídka předkládána novým generacím. Leckdo si myslí, že ústřední postavení liturgie, jak je právem podtrhl II. Vatikánský koncil, vyžaduje zmenšení významu růžence. Avšak, jak upřesnil Pavel VI., tato modlitba se nejen nestaví proti liturgii, nýbrž je její oporou, neboť ji dobře uvádí i zrcadlí a umožňuje, aby se pak člověk na ní plně vnitřně podílel a sbíral její plody v každodenním životě.

Snad se někdo také obává, že by mohla být málo ekumenická pro svůj výrazně mariánský ráz. Ve skutečnosti stojí v nejjasnějším horizontu úcty Matky Boží, jak ji vytyčil koncil: úcta zaměřená do kristologického středu křesťanské víry, takže "když je ctěna Matka, je náležitě poznáván, milován a oslavován i Syn". Je-li růženec patřičně znovu objeven, stává se pomocí, jistě ne překážkou ekumenismu!

Přeložil Josef Koláček SJ.

-----------------------------------------