Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 3. den

17. 8. 2022

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Milované děti, zvu vás k modlitbě:


Božský Otče, Věčný a Všemohoucí,
Svatý Synu, Vtělené Slovo,
Svatý Utěšiteli, Boží Duchu
Tři Osoby v Pravém Bohu.

Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření
které volá před Vaším Božským Majestátem.
Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany,
dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou.
Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem
a získám rozlišování, které mě povede k Pravdě Vašeho Slova
a nesejdu ze Svaté Cesty.
Nejsvětější Trojice, odkázala jsi Svému Lidu požehnání mít
Královnu a Matku Konce časů,
aby se přimlouvala a chránila Váš Lid.
Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky,
Chápu se Její požehnané ruky a poddávám se
Jejímu Mateřskému vedení, abych tak,
spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle.

Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo,
buď mi kormidlem v této chvíli,
aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla.
Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného,
ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého
a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla.
Královno a Matko Konce časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice,
kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu,
ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem
a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout.
Královno a Matko Konce časů,
učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska,
odvaha žít jakoTy, živit se Vůlí Nejsvětější Trojice
a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš
k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem,
ke znovuzrození k novému životu
po boku Nejsvětější Trojice.
Amen.

DEN TŘETÍ

Modlete se, aby pronásledovatelé a nepřátelé Lidu Mého Syna, byli rozehnáni.

Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:

Královno a Matko obtížených,
pohlédni na mě, volám Tě ze všech sil.
Nedovol, aby můj rozum nabyl vrchu nad srdcem,
Roznět ve mně odvahu vydat se cestou obrácení.
A budu-li na zemi pronásledován pro lásku k Tvému Synu,
přiveď Své Anděly a pojďte se mnou, přijď a nauč mě odolat,
v každém okamžiku, pohledem na Tvou Mateřskou Tvář.
Nechť Tvůj pohled pronikne mé myšlenky, abych se nedal unést
množstvím nabídek ovoce světa, které by mě svedlo k hříchu.
Přijmi, Královno a Matko, má přání a v Tobě ať se stanou pravdou.
Amen.

Oběť: Vyzývám vás k adoraci Mého Syna