Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosba k sv. Archandělu Michaelu

 

Mocný exorcismus svatého Archanděla Michaela
     
(pro soukromé modlitby)


Svatá Trojice, jeden Bože, úpěnlivě tě prosím, na přímluvu Bohorodičky Panny Marie, svatého Archanděla Michaela, všech andělů a svatých, o tu velikou milost, přemoci temné síly v Česku, na Slovensku a na celém světě. Odvolávám se na zásluhy umučení našeho Pána Ježíše Krista, jeho drahocenné krve, prolité za nás, jeho svatých ran, agonie na Kříži a veškerého utrpení, snášeného během umučení i během celého života našeho Pána a Spasitele. Prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, pošli své svaté anděly, aby svrhli zlé mocnosti do pekelných propastí, aby v české i slovenské zemi a po celém světě, nastalo Boží Království, aby se Božská milost mohla rozlít do každého lidského srdce, aby náš národ a všechny národy celého světa mohly zakusit Boží pokoj. Naše Paní, úpěnlivě tě prosíme, vyšli své anděly, aby uvrhli do pekelných propastí všechny zlé duchy, kteří mají být zatraceni. A ty vůdce nebeských zástupů, dokonej toto dílo, aby nás mohla ustavičně provázet Boží milost. Přiveď všechny nebeské zástupy, aby byly svrženy zlé síly do pekelných propastí. Použij veškerou svou moc, aby přemohla Lucifera a jeho anděly, kteří se postavili proti Boží vůli a nyní chtějí ničit lidské duše. Přemož je, protože vím, že ty máš takovou moc a nám vypros milost pokoje a Boží Lásky, abychom spěchali za Kristem do Nebeského Království. Amen


KAŽDÉ POMODLENÍ TÉTO MODLITBY ZPŮSOBÍ UVRŽENÍ 50-TI TISÍC ZLÝCH DUCHŮ DO PEKELENÝCH PROPASTÍ.


To je veliká milost, pamatujte na to, abyste se modlili tuto modlitbu co nejčastěji. Pokaždé bude tak veliké množství zlých duchů svrhnuto do pekelných propastí. Toto je veliký Boží dar, odevzdaný skrze mne, svatého Archanděla Michaela v tomto mimořádném dni. Hle, pekelné mocnosti se této modlitby budou bát, protože velký zástup zlých duchů bude muset být uvržených do pekelných propastí. To způsobí veliké uvolnění v českém i slovenském národě a na mnohých místech po celém světě.

 

Svatý Archanděl Michael dne 29.9.2011

 

KDO JAKO BŮH