Jdi na obsah Jdi na menu
 


Legie Mariina

L EG I E  M A R I I N A

 

K  Ve jménu Otce …

     Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

     Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno,

L  A obnovíš tvář země.

K  Modleme se: Bože, Ty jsi srdce svých věřících Duchem svatým osvítil a poučil, dej, ať v Tvém Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy, skrze Krista, našeho Pána.

L   Amen

K   Pane, otevři mé rty

L   a má ústa Tě budou chválit.

K   Bože, shlédni a pomoz

L   Pane, pospěš mi pomáhat.

K   Sláva Otci i Synu ….

L   jako bylo na počátku …

 

MODLITBA SV. RŮŽENCE (pět desátků)

 

K   Zdrávas Královno,

L   Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva, k Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, Orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

K   Oroduj za nás svatá Boží Rodičko

L   aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K   Modleme se: Bože Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci Blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho  Pána.

L   Amen

 

K   Nejsvětější Srdce Ježíšovo

L   smiluj se nad námi.

K   Neposkvrněné Srdce Mariino

L   oroduj za nás.

K   Svatý Josefe

L   oroduj za nás.

K   Svatý Jene Evangelisto

L    oroduj za nás.

K   Svatý Ludvíku Maria z Montfortu

L   oroduj za nás.

K   Ve jménu Otce…

 

Zasvěcení Panně Marii

      Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mně ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ní věřím, ji se klaním a ji miluji. Amen.


A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ. 

 

 

CATENA LEGIONIS – LEGIONÁŘSKÉ POUTO

Antifona.

K  Kdo je to?

L  Vychází jako jitřenka, krásná jak luna, jasná jak slunce, hrůzná jak prapory vojsk?

 

K  Velebí má duše Hospodina,

L  a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli,

K  neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení,

L   že mi učinil veliké věci ten, kdo je mocný, jeho jméno je svaté.

K A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

L   Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

K  Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,

L   hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.

K  Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,

L   jak slíbil našim předkům Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

K  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

L  jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Modlitba za kněze

Pane, Ty jsi povolal, posvětil a poslal do celého světa své kněze jako pastýře svých dětí. Do jejich rukou jsi vložil nejsvětější dary. Na jejich hlavy své požehnání. Za ně prosíme. Klesají pod tíží svých povinností. Je jich málo. Jsou přetíženi, mnozí starší a nemocní. Bez Tvé pomoci nevydrží. Pane, smiluj se.

Jak mnoho jich je třeba, víš nejlépe Ty sám. Svět je bolavý svými hříchy a touhou po penězích. Kdo mu ukáže cestu k Tobě? Na Přímluvu Panny Marie, Matky kněží, chraň je před hříchem, posilni je, uzdrav a posvěť, ať Ti mohou sloužit ochotně, radostně svým životem a láskou k Tvým dětem. Ať jsou Tvé druhé Já zde na zemi. Prosíme Tě, pomoz jím a tím nám všem.

Sešli také dary Svatého Ducha na jáhny a bohoslovce (…). Pomoz jim, aby byli opravdovými Tvými zástupci a pomocníky kněží.

Ať všichni rostou v lásce k Tobě a ke svým bratřím, ať vytrvají ve věrnosti a horlivosti. Prosíme, odplať zvláště těm, kteří přes všechny obtíže a námahy za námi docházejí nebo dojíždějí, aby nám přinesli Tebe, jako Slovo a Chléb. Buď Pane veleben a chválen navěky.

 

 

Antifona.

K   Kdo je to?

L   Vychází jako jitřenka, krásná jak luna, jasná jak slunce, hrůzná jak prapory vojsk?

 

K   Ó, Maria, počatá bez hříchu prvotního

L   oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

K   Modleme se: Pane Ježíši Kriste, náš Prostředníku u Otce, tys ustanovil Nejblahoslavenější Pannu svou Matkou, aby byla též naší Matkou a Prostřednicí u Tebe, uděl laskavě, aby každý, kdo tě bude prosit s důvěrou o milost, vždy ji dosáhl skrze Ní.

L   Amen.

 

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

K  Ve jménu Otce i Syna …

L   Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná, Paní naše, Prostřednice naše, Orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

K   Maria, neposkvrněná prostřednice všech milostí,

L   oroduj za nás.

K   Svatý archanděli Michaeli a Gabrieli,

L   orodujte za nás.

K   Všechny nebeské mocnosti, Legie andělů Panny Marie,

L   orodujte za nás.

K   Svatý Jene Křtiteli

L   oroduj za nás.

K   Svatý Petře a Pavle

L   orodujte za nás.

 

Pane, my Ti sloužíme pod praporem Panny Marie, uděl nám tedy takovou plnost víry v Tebe a takovou důvěru v Pannu Marii, která nám zaručuje vítězství nad světem.

Dej nám živou víru, která je oduševnělá láskou, abychom tak všecko, co děláme, konali z čisté lásky k Tobě a vždycky Tě viděli ve svých bližních a Tobě v nich sloužili.

Dej nám víru pevnou a neochvějnou jako skála, abychom byli klidní a vytrvalí uprostřed křížů, námah a životních zklamání.

Dej nám nebojácnou víru, která by nás nadchla k tomu, že bez váhání přijmeme Boží vůli i pro spásu duší a tak ji naplníme.

Dej nám víru, která jako ohnivý sloup naší Legie by nás vedla kupředu jednotné, všude zapalovala oheň Boží lásky, osvěcovala ty, kdo jsou v temnotách a ve stínu smrti, vracela horlivost vlažným a přiváděla nazpátek k životu ty, které hřích usmrtil.

Dej nám víru, která by vedla naše kroky cestou pokoje tak, aby se naše legie po skončení životního boje mohla znovu beze ztrát shromáždit v království Tvé lásky a slávy. Amen.

 

K   Dej, ať duše naších zemřelých členů Legie a všech věrných zemřelých pro milosrdenství Boží odpočívají v pokoji.

L   Amen.

K   Ve jménu Otce i Syna …