Jdi na obsah Jdi na menu
 


První čtvrtky, pátky a soboty

 

PRVNÍ ČTVRTKY, PÁTKY A SOBOTY V MĚSÍCI

(Z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství ACE XI/2689 z r 1986)


První čtvrtky se v celé církvi mají věnovat modlitbám za kněžská povolání a za osobní svatost kněží.

---------------------------
První pátky v měsíci věnujeme smíru Božskému Srdci Páně.


Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům jeho Božského Srdce:
Kristus při svém zjevení sv. Markétě Marii Alacoque roku 1675 naléhavě žádal od křesťanů úctu ke svému Srdci a ctitelům Božského Srdce přislíbil:

 • Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnost.
 • Potěším je ve všech jejich obtížích.
 • Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.
 • Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími.
 • Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
 • Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
 • Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
 • Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, v jakémkoli soužení.
 • Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.
 • Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.
 • Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti.
 • Má všemohoucí láska udělí všem, kteří po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.


Otče, matko, přistupujte se svými dětmi již od jejich prvního svatého přijímání na první pátek v měsíci ke svátosti smíření a ke stolu Páně. Budete tak usmiřovat své hříchy
i hrozné urážky, kterých se Kristu dostává od hříšného lidstva. Můžete si být jisti spásou svou i svých dětí!

 

---------------------------

 

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Zaslíbení prvních sobot v měsíci


Už sv. Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Benedikt XV. dne 9.11.1920 potvrdil smírnou sobotu. Je to splnění jednoho přání P. Marie ve fatimských zjeveních. Dne 10.12.1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí: ,Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním, nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse, těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonávají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence.
(K tomu je třeba podotknout, že sv. zpověď vykonaná během týdne se smírným úmyslem stačí, že požadavku čtvrthodinového rozjímání se vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více tajemstvích sv. růžence nebo se pomodlíme druhý růženec. Také stačí čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo   více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci a ne vždy   první soboty po prvním pátku.)
Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své ctihodné služebnici Boží Konsolátě Betrone se slovy: ,,Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci. Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více. Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce (stejné jako po devět prvních pátků) po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené Neposkvrněným Srdcem mé Matky. Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot. Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni."

 

Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:

 • Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
 • Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
 • Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
 • V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
 • Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
 • Rodiny si budou rozumět, až do konce vytrvají v pravé víře.
 • Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
 • Chudým se dostane příbytku a chleba.
 • Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
 • Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou sobotu.
 • Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
 • Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)
 • Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
 • Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
 • Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
 • Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech. 
 • Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný rodiny zavržen.
 • Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
 • Duchovní a řeholnici zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
 • Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.
 • Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
 • Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
 • Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
 • Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
 • Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
 • Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky a při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
 • Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
 • Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku. 
 • Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
 • Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežiji ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
 • Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
 • Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.

 

K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její „velké zaslíbení":
 

 • „Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

 

ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

 

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcují se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Chraň mně před každým nebezpečím. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádí ke zlému, abych si zachoval(a) čistotu těla i duše. Tvoje Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mě vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil(a) a obětoval(a) za obrácení hříšníků a na usmíření hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici, které věřím, které se klaním a kterou miluji.

 

Imprimatur: Fatimae, 13. Augusti 1994
+ Seraphinus, Episc. Leir.-Fatimensis