Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní pojmy víry

Žít ve světle

 

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,

Pana našeho;

jenž se počal z Ducha Svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha,

Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

odpuštění hříchů,

vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

ZÁKLADNÍ BOŽÍ PRAVDY

 

 • Bůh je jeden.
 • Bůh je nejvýš spravedlivý,
 • Jsou tři Božské osoby, Otec, Syn a Duch svatý.
 • Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí a vzkříšením vykoupil a na věky spasil.
 • Duše lidská je nesmrtelná.
 • Milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba.

 

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

 

 1. V jednoho Boha věřiti budeš.
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
 3. Pomni, abys den sváteční světil.
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
 5. Nezabiješ.
 6. Nesesmilníš.
 7. Nepokradeš.
 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
 10. Aniž požádáš statku bližního svého.

 

PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

 

 1. O nedělích a zasvěcených svatcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspon jednou za rok.
 3. Přijmout svátost oltářní aspon v době velikonoční.
 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
 5. Přispívat církvi na její potřeby.

 

SEDM SVÁTOSTI

 

 1. Křest
 2. Biřmování
 3. Eucharistie
 4. Pokání a smíření
 5. Kněžství
 6. Manželství
 7. Pomazání nemocných

Svátosti jsou vnímatelná a účinná znamení milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, jimiž se nám uděluje božský život

 

CTNOSTI

 

 1. Božské (teologální): Víra, Naděje a Láska.
 2. Základní (kardinální): Moudrost, Spravedlnost, Statečnost a Mírnost.

Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro

 

SEDM DARŮ DUCHA SVATÉHO

 

 1. Dar moudrosti
 2. Dar rozumu
 3. Dar rady
 4. Dar síly
 5. Dar umění
 6. Dar zbožnosti
 7. Dar bázně Boží

Dary Ducha Svatého jsou trvalé dispozice, které uzpůsobují člověka, aby ochotně následoval Boží vnuknutí

 

PLODY DUCHA SVATÉHO

 

 • Láska
 • Radost
 • Pokoj
 • Trpělivost
 • Shovívavost
 • Vlídnost
 • Dobrota
 • Mírnost
 • Věrnost
 • Tichost
 • Zdrženlivost
 • Čistota

 

SKUTKY DUCHOVNÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

 • Sytit hladové
 • Dávat pít žiznivým
 • Odívat nahé
 • Ujímat se pocestných
 • Navštěvovat nemocné
 • Navštěvovat vězně
 • Pohřbívat zemřelé

 

SEDM KŘEST'ANSKÝCH CTNOSTI

 

 1. Pokora
 2. Štědrost
 3. Přejícnost
 4. Mírnost
 5. Čistota (cudnost)
 6. Střídmost
 7. Přičinlivost

Opakem těchto ctností, at' již přemírou nebo nedostatkem, jsou hlavní hříchy - hlavní, protože plodí jiné hříchy

 

SEDM HLAVNÍCH HŘÍCHŮ

 

 1. Pýcha
 2. Lakomství
 3. Závist
 4. Hněv
 5. Smilstvo
 6. Nestřídmost
 7. Lenost

Hřích je "slovo, skutek nebo touha proti věčnému zákonu" - sv. Augustin. Je to urážka Boha neposlušností k jeho lásce

 

OSMERO BLAHOSLAVENSTVÍ

(Ježíšovo kázání na hoře Mt 5, 1-10)

 

 1. Blahoslavení chudí v duchu, nebot' jejích je nebeské království.
 2. Blahoslavení plačicí, nebot' oni budou potěšeni.
 3. Blahoslavení tiší, nebot' oni dostanou zemi za dědictví.
 4. Blahoslavení, kdo lační a žizní po spravedlnosti, nebot' oni budou nasyceni.
 5. Blahoslavení milosrdní, nebot' oni dojdou milosrdenství.
 6. Blahoslavení čistého srdce, nebot' oni budou vidět Boha.
 7. Blahoslavení tvůrci pokoje, nebot' oni budou nazývání Božími syny.
 8. Blahoslavení, kdo jsou pronásledování pro spravedlnost, nebot' jejich je nebeské království.Více zde: https://www.rk-farnost-celadna.cz/o-farnosti/nase-modlitby/zit-ve-svetle/