Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novéna k sv. Judovi Tadeáši v beznadějných situacích

 

DEVÍTIDENNÍ POBOŽNOST K POCTĚ
SV. JUDY TADEÁŠE


Modlitba přípravná
Svatý Judo Tadeáši, apoštole a příbuzný Ježíšův, Mariin a Josefův, pozdravuji tě po Nejsvětějším Srdci Ježíšově! Tímto Srdcem chválím Boha a děkuji mu za všechny milosti, které ti udělil. Tímto Srdcem, prosím tě pokorně, shlédni útrpně na mé ubohé modlitby a neoslyš je, aby má důvěra v tebe nebyla zahanbena; ty pak, jemuž Bůh propůjčil milosti pomáhat lidem v beznadějných záležitostech, přispěj mi ku pomoci svou mocnou přímluvou! Pomoz mi, abych mohl velebit neskonalé milosrdenství Boží! Po celý svůj život chci ti být vděčen a zůstanu tvým horlivým ctitelem dotud, dokud ti nebudu moci vzdát pokorné díky v nebi.


LITANIE K SV. JUDOVI TADEÁŠI
             (K soukromé potřebě)

 

Pane, smiluj se nad námi!          Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!        Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!          Pane, smiluj se nad námi!


Kriste, uslyš nás!                        Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!                      Kriste, vyslyš nás!


Otče, z nebes Bože,                   smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa Bože,   
Duchu Svatý, Bože,                   
Svatá Trojice, jeden Bože,         


Svatá Maria,                               oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno Panen,
Královno všech svatých,
Svatý Judo Tadeáši,
Pravý příbuzný Ježíšův, Mariin a Josefův,
Chvályhodný apoštole,
Statečný apoštole,
Oslavený apoštole,
Pravý následovníku Ježíšův,
Milovníku svaté chudoby,
Vzore pokory,
Obraze trpělivosti,
Lilie nevinnosti,
Plameni božské lásky,
Hvězdo svatosti,
Nádobo božské milosti,
Svědku víry,
Velký divotvůrce,
Postrachu pekla,
Sloupe církve svaté,
Útěcho zarmoucených,

Útočiště hříšníků,
Pomocníku trpících nouzi,
Mocný přímluvce,
Zvláštní patrone v beznadějných záležitostech,
Laskavý pomocníku a ochránce svých ctitelů,


Ježíši Kriste,                               smiluj se nad námi!
Pro zásluhy sv. Judy Tadeáše     prosíme tě, uslyš nás!
Pro jeho pokoru a trpělivost,      prosíme tě, vyslyš nás!
Pro jeho kázání a učení,
Pro jeho zázraky,
Pro jeho slavnou mučednickou smrt,


Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpust nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

 

Kriste, uslyš nás!                        Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!                      Kriste, vyslyš nás!

 

Otče náš...
 

Modleme se:
Vzývám pokorně tvou vznešenost a všemohoucnost, milosrdný Bože a Spasiteli, a ježto jsme nábožně vzývali sv. Judu Tadeáše, tvého vyvoleného apoštola a blízkého příbuzného, prosíme tě, abychom pro jeho slavné zásluhy a mocnou přímluvu dosáhli milosti tvého božského požehnání. Amen.

 

Jak bylo zjeveno sv. Gertrudě, působí svatým velikou radost, když pro ně chválíme Boha a děkujeme mu za jejich milosti a přednosti. Sv. Gertruda viděla v nebi mnohé duše, které byly tak oslaveny jako sv. Bernard. Divila se tomu velice, neboť tyto osoby nevykonaly na zemi nikdy takovéto skutky. Ale bylo jí zjeveno, že se činíme účastnými zásluh svatých, když pro ně Bona chválíme a děkujeme mu za milosti, které obdrželi. Proto nechť se ctitelé sv. Judy Tadeáše modlí hodně a často následující díkůčinění; světec jim to bohatě odmění.

 

CHVÁLA A DÍKŮČINĚNÍ
Ó nejsladší Pane Ježíši Kriste, ve spojení s nevýslovnou chválou v nebi, kterou se Nejsvětější Trojice sama oslavuje a která se od ní vylévá na tvé požehnané člověčenství, na Marii Pannu, na všecky anděly a svaté, chválím, velebím a blahoslavím tě a děkuji ti za všechny milosti a přednosti, jež jsi propůjčil svému vyvolenému, apoštolu a blízkému příbuznému, Judovi Tadeáši. Prosím tě, račiž mi pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu udělit své milosti
a přispět v každé nouzi ku pomoci, zvláště pak sílit a ochránit mne v hodině smrti proti nepříteli mé spásy. Amen.

 

O MŠI SVATÉ
K POCTĚ SV. JUDY TADEÁŠE

Nic nepůsobí svatým větší radosti, jako když k jejich poctě obětujeme mši svatou. V těžkých záležitostech je možno dát sloužit devět mší k jeho uctění, nebo alespoň být přítomen devíti mším svatým. Sv. Anselm tvrdí: „Jediná mše sv., na níž jsem byli nábožně přítomni za života, více prospívá než zůstavit (odkázat) tolik, aby bylo za nás po smrti slouženo tisíc mši svatých."

 

OBĚTOVÁNÍ
Věčný Otče, přináším ti tuto svatou oběť k tvé větší cti a chvále s takovou láskou, pokorou a nábožností a s takovým úmyslem, s jakým Ježíš Kristus, tvůj přemilý Syn a nejvyšší Velekněz, sám sebe ti obětoval, zvláště k větší oslavě a blaženosti sv. Judy Tadeáše, jakožto díkůčinění za všecky jemu udělené milosti, za mé časné i věčné blaho. Amen.


Upozornění
V těžkých utrpeních možno přislíbit sv. apoštolu, pomůže-li, že z vděčnosti k němu budeme šířit, jeho úctu upozorňováním na tuto knížečku (rozšíříme určitý počet těchto knížek). Je to též působivý prostředek, jak se stát hodným jeho pomocí.