Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okénko farnosti - co připravujeme

 

(Všechno je jinak, dostal se nám do všech plánů i do plánů práce, i do plánu pastoračních v roce 2019 jakýsi vir Cov2 a teď s ním nic dobře nefunguje. Posuďte! Kalendář utíká a my sedíme a modlíme se každý doma sám. Všechno, co mělo být společně, tak není. Nestýskejme si, to by se hodilo tomu „nepřejícímu“, my si už najdeme důvod, abychom nemalomyslněli. Pán říká "Buďte dobré mysli, pokoj vám." Opusťme tedy svoje plány a pracujme podle Jeho plánů. Jsou lepší.)

Tohle v závorce platilo donedávna a já zjišťuji, jak jsme při karanténě ztratili smysl pro plánování, přestože vše potřebné v životě i ve farnosti běželo jako po drátku.

 

Okénko farnosti – rok 2024

(Pastorační plán)

Pravidelné akce: 30 min. před každou mší sv. – modlitba růžence

 

Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci: sv. zpověď

 

Každý čtvrtek před mší sv. modlitby Legie Mariiny

 

První pátky v měsíci: po mši sv. adorace

 

První soboty v měsíci: hodinu před mší sv. modlitby první soboty (růženec a 15 min. rozjímání)

 

V postní době: každý pátek 30 min. před mší sv. modlitba křížové cesty

 

Každé první pondělí v měsíci: mše sv. za farníky                

 

Každý druhý pátek v lichém měsíci: zasedání farní rady

 

Každou třetí neděli v měsíci odpoledne adorace

 

Každý třetí pátek v měsíci: Růžencová pouť do Budislavi a tam mše sv. „za zachování přirozené rodiny“

 

Každé druhé úterý v měsíci: mše sv. „za záchranu lidstva, za křesťanskou budoucnost Evropy, za moudrost při rozhodování v zastupitelských orgánech všech stupňů“

 

Každého 13. v měsíci: mše sv. „za nenarozené děti, jejich rodiče a za jejich ošetřující zdravotníky“

1.5.-31.10.

Pondělí - mše sv. v kapli v Poříčí

1.5.-31.10.

Úterý - mše sv. v kapli v Zrnětíně

1.5.-31.10.

Středa - mše sv. v kapli na Desné

Slavnosti

všechny ve farním kostele

 

 

 

 

1.1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Světový den modliteb za mír

3.1.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

4.1.

první čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

5.1.

první pátek v měsíci, adorace

6.1.

Slavnost  

Zjevení Páně  

Žehnání soli, vody, křídy, kadidla a šperků

Tříkrálová sbírka, 1. sobota v měsíci

7.1.

Svátek Křtu Páně

18.1.

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

18. – 25.1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

21.1.

Neděle Božího slova, žehnání biblí, adorace

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla

28.1.

Výstav Nejsvětější Svátosti         9.30 – 16.00

29.1.

úklid vánoční výzdoby

31.1.

Světový den pomoci malomocným

 

 

 

 

1.2.

první čtvrtek, den modliteb za kněze, sv. zpověď

2.2.

Svátek uvedení Páně do chrámu, Hromnice svěcení svící –

Světový den zasvěceného života

první pátek v měsíci, adorace

3.2.

první sobota, svatoblažejské požehnání

11.2.

Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných,

výročí založení Legie Mariiny v Mladočově

14.2.

Popeleční středa – den přísného postu

16.2.

křížová cesta, pouť za rodiny

22.2.

Svátek Stolce sv. apoštola Petra, Světový den skautek

23.2.

křížová cesta

29.2.

sv. zpověď

 

 

 

 

1.3.

1. pátek v měsíci, křížová cesta, adorace

2.3.

1. sobota v měsíci

7.3.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze

8.3.

křížová cesta, farní rada

10.3.

misijní koláč

15.3.

křížová cesta, pouť za zachování přirozené rodiny

17.3.

adorace, den uprchlíků

19.3.

Slavnost sv. Josefa

20.3.

Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace

22.3.

křížová cesta

24.3.

Květná neděle, pašije, žehnání kočiček – následuje Svatý týden

25.3.

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

28.3.

Zelený čtvrtek, památka poslední večeře Páně, agapé, hodina bdění (20 – 21 hod)

29.3.

Velký pátek – celonoční adorace, začátek Novény k Božímu Milosrdenství

30.3.

Bílá sobota – celodenní adorace, vigilie vzkříšení Páně

(změna času na letní)

31.3.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů

 

 

 

 

4.4.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze

5.4.

1. pátek v měsíci, křížová cesta, adorace

6.4.

1. sobota v měsíci

7.4.

Svátek Božího Milosrdenství, pomazání nemocných

19.4.

pouť za zachování přirozené rodiny

21.4.

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, adorace

23.4.

Svátek sv. Vojtěcha

24.4.

Den skautů

25.4.

Svátek sv. Marka

26.4.

votivní mše sv. za vyprošení daru úrody

28.4.

Svátek sv. Kateřiny sienské, patronky Evropy

 

 

 

 

2.5.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

3.5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, 1. pátek v měsíci, křížová cesta, adorace

4.5.

1. sobota v měsíci

5.5.

Den modliteb za pronásledované křesťany

8.5.

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

9.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

10.5.

Začátek novény k Duchu Svatému

12.5.

Pouť v Poříčí, (možnost získat plnomocné odpustky), Den matek, Mezinárodní den ošetřovatelek, den modliteb za sdělovací prostředky

13.5.

Panna Maria Fatimská

14.5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

16.5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

17.5.

pouť za zachování přirozené rodiny

19.5.

Slavnost seslání Ducha Svatého, , obnova svátosti biřmování adorace

20.5.

Panna Maria, Matka církve

23.5.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího věčného velekněze

24.5.

Panny Marie, Pomocnice křesťanů, salesiánská slavnost

25.5.

Mezinárodní den ztracených dětí

26.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Pouť na Chotěnově, možnost získat plnomocné odpustky

30.5.

Slavnost Těla a Krve Páně

31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie

 

 

 

 

1.6.

1. sobota v měsíci, Mezinárodní den dětí

2.6.

průvod Božího Těla, družičky

5.6.

Světový den životního prostředí

6.6.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

7.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 1. pátek v měsíci, adorace

8.6.

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, pouť Budislav, možnost získat plnomocné odpustky

9.6.

Svátek Dvou Srdcí, Ježíše a P. Marie,

16.6.

adorace

17.6.

Mezinárodní den otců

21.6.

pouť za zachování přirozené rodiny

24.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

26.6.

Mezinárodní den boje proti narkománii

29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

30.6.

Pouť na Desné a v Jarošově (k sv. Prokopu), možnost získat plnomocné odpustky

 

 

 

 

1.7.

Svátek Drahocenné krve Ježíše

3.7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola

4.7.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

5.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 1. pátek v měsíci, adorace

6.7.

1. sobota v měsíci

11.7.

Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy

12.7.

farní rada

16.7.

Panna Maria Karmelská,

19.7.

pouť za zachování přirozené rodiny

21.7.

adorace, žehnání vozidel (k sv. Kryštofovi)

22.7.

Svátek sv. Marie Magdalény

23.7.

Svátek sv. Brigity, patronky Evropy

28.7.

Den prarodičů a seniórů

 

 

 

 

1.8.

Svátek Boha Otce celého lidstva (ještě nevyhlášený), 1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

2.8.

Panny Marie Andělské, 1. pátek, adorace

3.8.

1. sobota v měsíci

6.8.

Svátek Proměnění Páně

9.8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, (Edit Steinová), patronky Evropy

10.8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11.8.

jezerní pouť v Cikově a pouť na Olšanech, možnost získat plnomocné odpustky

15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

16.8.

pouť za zachování přirozené rodiny

18.8.

adorace

20.8.

Začátek novény ke Královně a Matce konce časů

22.8.

Panna Maria Královna

24.8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola, patrona naší farnosti, posvícení Budislav, možnost získat plnomocné odpustky

25.8.

Slavnost posvěcení kostela,  možnost získat plnomocné odpustky

28.8.

Svátek Královny a Matky konce časů

 

 

 

 

1.9.

Světový den modliteb za péči o stvoření, žehnání žákům a studentům na začátku školního roku

5.9.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

6.9.

1. pátek, adorace

7.9.

1. sobota v měsíci, Staré páky

8.9.

Svátek Narození Panny Marie, Mezinárodní den gramotnosti

12.9.

Jména Panny Marie

13.9.

farní rada

14.9.

Svátek Povýšení svatého Kříže

15.9.

Panna Maria Bolestná, adorace

16.9.

sv. Ludmila

20.9.

pouť za zachování přirozené rodiny

21.9.

Svátek sv. Matouše, apoštola, Mezinárodní den míru

22.9.

žehnání úrody

25.9.

votivní mše sv. na poděkování za úrodu

26.9.

Mezinárodní den neslyšících

28.9.

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa

29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, pouť v Zrnětíně, možnost získat plnomocné odpustky

 

 

 

 

1.10.

Mezinárodní den hudby

3.10.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

4.10.

1. pátek, adorace

5.10.

1. sobota v měsíci, Staré páky

6.10.

Růžencová pouť

7.10.

Panna Maria Růžencová

16.10.

Světový den výživy

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty, pouť za zachování přirozené rodiny

20.10.

Den modliteb za misie, misijní koláč, adorace

28.10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

30.10.

Svátek výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové

31.10

sv. zpověď

 

 

 

 

1.11.

Slavnost Všech svatých, 1. pátek, adorace

2.11.

1. sobota v měsíci, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, přímluvy

3.11.

Mezinárodní den nevidomých

7.11.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

8.11.

farní rada

9.11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

15.11.

pouť za zachování přirozené rodiny

17.11.

Mezinárodní den studentstva,  světový den chudých

19.11.

Den bible

21.11.

Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě

23.11.

Slavnost sv. Klementa, hlavního patrona diecéze

24.11.

Slavnost Ježíše Krista krále, Den nenarozených dětí

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

 

 

 

1.12.

1. neděle adventní, (cyklus C),  Světový den boje proti AIDS, žehnání adventních věnců

5.12.

1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněze, sv. zpověď

6.12.

1. pátek, adorace

7.12.

1. sobota v měsíci, roráty

8.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

10.12.

Panna Marie loretánská, Den lidských práv

12.12.

Panna Maria Guadalupská

15.12.

adorace

20.12.

pouť za zachování přirozené rodiny

23.12.

zdobení kostela, Desná - koledování u jesliček v 16.00 hodin

24.12.

Štědrý den

25.12.

Slavnost Narození Páně

26.12.

Svátek sv. Štěpána

27.12.

Svátek sv. Jana, apoštola, žehnání vína

28.12.

Svátek sv. Mláďátek

29.12.

Svátek Svaté Rodiny, Obnova manželských slibů

31.12.

Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce