Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okénko farnosti - co připravujeme

 

(Všechno je jinak, dostal se nám do všech plánů i do plánů práce, i do plánu pastoračních v roce 2019 jakýsi vir Cov2 a teď s ním nic dobře nefunguje. Posuďte! Kalendář utíká a my sedíme a modlíme se každý doma sám. Všechno, co mělo být společně, tak není. Nestýskejme si, to by se hodilo tomu „nepřejícímu“, my si už najdeme důvod, abychom nemalomyslněli. Pán říká "Buďte dobré mysli, pokoj vám." Opusťme tedy svoje plány a pracujme podle Jeho plánů. Jsou lepší.) Tohle v závorce platilo donedávna a já zjišťuji, jak jsme při karanténě ztratili smysl pro plánování, přestože vše potřebné v životě i ve farnosti běželo jako po drátku.

Okénko farnosti – rok 2023

(Pastorační plán)

Pravidelné akce: 30 min. před každou mší sv. – modlitba růžence

 

Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci: sv. zpověď

První čtvrtek v měsíci: mše sv. za svatost, věrnost a pokoru kněží

 

První pátky v měsíci: po mši sv. adorace

 

První soboty v měsíci: hodinu před mší sv. modlitby první soboty

 

V postní době: každý pátek 30 min. před mší sv. modlitba křížové cesty

 

Každé první pondělí v měsíci: mše sv. za farníky                

 

Každý druhý pátek v lichém měsíci: zasedání farní rady

 

Každou třetí neděli v měsíci odpoledne adorace

 

Každý třetí pátek v měsíci: Růžencová pouť do Budislavi a tam mše sv. „za zachování přirozené rodiny“

(po dobu uzávěry silnice do Budislavi budou poutě směřovat do Zrnětína)

 

Každé druhé úterý v měsíci: mše sv. „za záchranu lidstva, za křesťanskou budoucnost Evropy, za moudrost při rozhodování v zastupitelských orgánech všech stupňů“

 

Každého 13. v měsíci: mše sv. „za nenarozené děti, jejich rodiče a za jejich ošetřující zdravotníky“

1.5.-31.10.

Pondělí mše sv. v kapli v Poříčí

1.5.-31.10.

Úterý mše sv. v kapli v Zrnětíně

1.5.-31.10.

Středa mše sv. v kapli na Desné

Slavnosti

se slouží všechny ve farním kostele

 

2. a 4. sobota 

2. a 4. sobotu v měsíci je sloužena mše sv. v Budislavi

(po dobu uzávěry silnice mezi Budislaví a Poříčí zde budou slouženy mše sv. ve všech sobotách)

1.1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Světový den modliteb za mír

3.1.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

První pátek v měsíci

Žehnání soli, vody, křídy a šperků

7.1.

Tříkrálová sbírka

8.1.

Svátek Křtu Páně

18.1.

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

18. – 25.1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla

29.1.

Výstav Nejsvětější Svátosti         9.30 – 16.00

30.1.

Úklid vánoční výzdoby

31.1.

Světový den pomoci malomocným

 

 

2.2.

Svátek uvedení Páně do chrámu, Hromnice svěcení svící –

Světový den zasvěceného života

3.2.

První pátek v měsíci, adorace, svatoblažejské požehnání

4.2.

První sobota

11.2.

Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných

19.2.

Adorace v 15.00

22.2.

Popeleční středa – den přísného postu, Světový den skautek

24.2.

Křížová cesta

3.3.

Křížová cesta

10.3.

Farní rada, křížová cesta

17.3.

Pouť za rodiny, křížová cesta

18.3.

Den uprchlíků

19.3.

Adorace v 15.00 hodin, misijní koláč

20.3.

Slavnost sv. Josefa

21.3.

Mezinárodní den boje za odstranění diskriminace

24.3.

Křížová cesta

25.3.

Slavnost zvěstování Páně

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

31.3.

Křížová cesta

2.4.

Květná neděle – následuje Svatý týden

6.4.

Zelený čtvrtek – hodina bdění, agapé

7.4.

Velký pátek – celonoční adorace, začátek Novény k Božímu Milosrdenství

8.4.

Bílá sobota – celodenní adorace, Vigilie vzkříšení Páně

9.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů

16.4.

Svátek Božího Milosrdenství, pomazání nemocných

24.4.

Den skautů, prosby za úrodu

25.4.

Svátek sv. Marka

26.4.

Votivní mše sv. Za vyprošení daru úrody

29.4.

Svátek sv. Kateřiny sienské, patronky Evropy

30.4.

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

3.5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

8.5.

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

13.5.

Panna Maria Fatimská

14.5.

Pouť v Poříčí, Den matek, Den modliteb za pronásledované křesťany

16.5.

Svátek sv. Jana Nepomuského, hlavního patrona Čech

18.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

19.5.

Začátek novény k Duchu Svatému

21.5.

Den modliteb za sdělovací prostředky, Adorace

24.5.

Panny Marie, Pomocnice křesťanů

25.5.

Mezinárodní den ztracených dětí

28.5.

Slavnost seslání Ducha Svatého, obnova svátosti biřmování

29.5.

Panna Maria, Matka církve

31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie

1.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššíh  věčného velekněze

4.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Pouť na Chotěnově

8.6.

Slavnost Těla a Krve Páně

11.6.

Průvod Božího Těla

Pouť v Mladočově

16.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

17.6.

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Svátek Dvou Srdcí, Ježíše a P. Marie, pouť Budislav,

Mezinárodní den otců

24.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

25.6.

Pouť na Desné

26.6.

Mezinárodní den boje proti narkománii

29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

3.7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola

5.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

9.7.

Pouť v Jarošově

11.7.

Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy

16.7.

Panna Maria Karmelská,

22.7.

Svátek sv. Marie Magdaleny, Žehnání vozidel

23.7.

Sv. Brigita, patronky Evropy, Den prarodičů a seniórů, žehnání vozidel

25.7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

1.8.

Svátek Boha Otce celého světa (ještě nevyhlášený)

2.8.

Panny Marie Andělské

6.8.

Svátek Proměnění Páně

9.8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, (Edit Steinová), patronky Evropy

10.8.

Svátek sv. Vavřince

13.8.

Jezerní pouť v Cikově

15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

20.8.

Začátek novény ke Královně a Matce Konce časů

22.8.

Panna Maria Královna

24.8.

Slavnost sv. Bartoloměje

26.8.

Posvícení Budislav

27.8.

Posvícení celá farnost

28.8.

Svátek Královny a Matky konce časů

1.9.

Den modliteb za péči o stvoření

3.9.

Žehnání školákům

8.9.

Svátek Narození Panny Marie, Mezinárodní den gramotnosti

12.9.

Jména Panny Marie

14.9.

Svátek Povýšení svatého Kříže

15.9.

Panna Maria Bolestná

21.9.

Svátek sv. Matouše, apoštola, Mezinárodní den míru

24.9.

Pouť Zrnětín, žehnání úrody

25.9.

Votivní mše sv. na poděkování za úrodu

26.9.

Mezinárodní den neslyšících

28.9.

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa

29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

1.10.

Mezinárodní den hudby

7.10

Panna Maria Růžencová

8.10

Růžencová pouť

16.10.

Světový den výživy

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty,

22.10.

Den modliteb za misie, misijní koláč

25.10. – 8.11.

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci

28.10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apočtolů

30.10.

Výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové

1.11.

Slavnost Všech svatých

2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3.11.

Mezinárodní den nevidomých

5.11.

Farní den v Orlovně v Poříčí

9.11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

17.11.

Mezinárodní den studenstva

19.11.

Den bible

21.11.

Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě

23.11

Sv. Klement, hlavní patron diecéze

24.11.

Den nenarozených dětí

26.11.

Slavnost Ježíše Krista krále

30.11

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

1.12.

Světový den boje proti AIDS

3.12.

Začíná advent - žehnání adventních věnců

8.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

10.12.

Panna Marie loretánská, Den lidských práv

12.12.

Panna Maria Guadalupská

22.12.

Cikov – zpívání u jesliček v 16.30 hodin

23.12.

Zdobení kostela, Desná - koledování u jesliček v 16.00 hodin

24.12

Štědrý den

25.12.

Slavnost Narození Páně

26.12.

Svátek sv. Štěpána

27.12.

Svátek sv. Jana, apoštola, žehnání vína

28.12.

Svátek sv. Mláďátek

31.12.

Svátek Svaté Rodiny, Obnova manželských slibů