Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 7. den

17. 8. 2022

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Milované děti, zvu vás k modlitbě:


Božský Otče, Věčný a Všemohoucí,
Svatý Synu, Vtělené Slovo,
Svatý Utěšiteli, Boží Duchu
Tři Osoby v Pravém Bohu.

Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření
které volá před Vaším Božským Majestátem.
Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany,
dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou.
Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem
a získám rozlišování, které mě povede k Pravdě Vašeho Slova
a nesejdu ze Svaté Cesty.
Nejsvětější Trojice, odkázala jsi Svému Lidu požehnání mít
Královnu a Matku Konce časů,
aby se přimlouvala a chránila Váš Lid.
Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky,
Chápu se Její požehnané ruky a poddávám se
Jejímu Mateřskému vedení, abych tak,
spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle.

Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo,
buď mi kormidlem v této chvíli,
aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla.
Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného,
ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého
a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla.
Královno a Matko Konce časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice,
kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu,
ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem
a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout.
Královno a Matko Konce časů,
učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska,
odvaha žít jakoTy, živit se Vůlí Nejsvětější Trojice
a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš
k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem,
ke znovuzrození k novému životu
po boku Nejsvětější Trojice.
Amen.

DEN SEDMÝ

Nabídněte tento den, aby věrnost rostla a neslábla během vážných událostí.

Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:

Láskyplný Otče, Milosrdný Synu, Svatý Duchu, utěšiteli,
buďte vždy a všude hluboce ctěni a velebeni.
Všemohoucí a Věčný Bože,
sešli mi Svého Svatého Ducha,
padám na svou tvář před Tvým Majestátem,
pokorně prosím o Dar statečnosti,
abych neklesl, byť budou zkoušky jakkoli silné.
Nejsvětější Trojice, opouštím sám sebe v Tobě,
abych v tomto okamžiku procitl
a neměl pohled zastřený modernismem.
Daruj mi sílu zůstat věrný Tvému Slovu
a odevzdaný Tvým Přikázáním,
v přesvědčení, že je to dobré pro spásu mou i bližních.
Daruj mi Svatou Moudrost k pochopení,
že abych Tě miloval, musím prohloubit své znalosti
a pochopení Tvého Slova.
Královno a Matko Konce časů,
půjdu se k Tobě skrýt, buď mi majákem a osviť mi cestu.
Amen.

Oběť: Děti, dnes meditujte o tom, jak dalece je člověk vzdálen Bohu.