Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královna konce časů - 7. den

17. 8. 2022

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

DEN SEDMÝ


Nabídněte tento den, aby věrnost rostla a neslábla během vážných událostí.
 

Milované děti, zvu vás k modlitbě:
Božský Otče, Věčný a Všemohoucí, Svatý Synu, Vtělené Slovo, Svatý Utěšiteli, Boží Duchu, Tři Osoby v Pravém Bohu. Vylijte své Nejsvětější požehnání na toto stvoření které volá před vaším Božským Majestátem. Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od vaší ochrany, dejte mi pevnou naději na setkání s vaší Slávou. Kéž je má duše utvářena vaším Svatým Duchem a získám rozlišování, které mě povede k pravdě vašeho Slova a nesejdu ze svaté cesty. Nejsvětější Trojice, odkázala jsi svému lidu požehnání mít Královnu a Matku Konce časů, aby se přimlouvala a chránila váš lid. Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky, chápu se Její požehnané ruky a poddávám se jejímu mateřskému vedení, abych tak, spolu s Ní, mohl být vykonavatelem vaší vůle. Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš, Matko, která chráníš toto zbloudilé lidstvo, buď mi kormidlem v této chvíli, aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla. Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného, ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla. Královno a Matko Konce časů, přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice, kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu, ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým obrazem a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout. Královno a Matko Konce časů, učiň ať se ve mně znovuzrodí víra, naděje a láska, odvaha žít jako Ty, živit se vůlí Nejsvětější Trojice a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem, ke znovuzrození k novému životu po boku Nejsvětější Trojice. Amen.

 

Modlitba dne:
Láskyplný Otče, Milosrdný Synu, Svatý Duchu, Utěšiteli, buďte vždy a všude hluboce ctěni a velebeni. Všemohoucí a věčný Bože, sešli mi svého Svatého Ducha, padám na svou tvář před tvým Majestátem, pokorně prosím o dar statečnosti, abych neklesl, byť budou zkoušky jakkoli silné. Nejsvětější Trojice, opouštím sám sebe v tobě, abych v tomto okamžiku procitl a neměl pohled zastřený modernismem. Daruj mi sílu zůstat věrný tvému Slovu a odevzdaný tvým přikázáním, v přesvědčení, že je to dobré pro spásu mou i bližních. Daruj mi Svatou Moudrost k pochopení, že abych tě miloval, musím prohloubit své znalosti a pochopení tvého Slova. Královno a Matko Konce časů, půjdu se k tobě skrýt, buď mi majákem a osviť mi cestu.

 

Amen.


Oběť: Děti, dnes meditujte o tom, jak dalece je člověk vzdálen Bohu.