Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitby

17. 1. 2020

 

 

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů

25. července 2021

 

Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.

Amen.

-------------------------------

https://www.farnostznojmo.cz/stalo-se/550-vyroci-uctivani-obrazu-matky-dobre-rady-26-4-127

Modlitba k Matce dobré rady
(z Genazzana v Itálii)

Nejslavnější Panno,
vyvolená za Matku „podivuhodného“ rádce,

vtěleného Slova, které se stalo člověkem,
prostřednice Božích milostí
a přímluvkyně hříšníků,
přicházím k tobě s pokornou prosbou,
aby ses stala mou průvodkyní a rádkyní
na cestách pozemského života.
Pro Krev tvého Božského Syna
vyprošuji si odpuštění svých hříchů,
záchranu své duše i všechny prostředky,
abych toho mohl dosáhnout.
Ty, která jsi celý život prožívala pod vedením Ducha rady,
vypros církvi moudré a pravdivé svědectví,
aby se šířilo království Ježíše Krista po celé zemi.

---------------------------------------------

PAMATUJ, LÁSKYPLNÁ PANNO MARIA

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.

---------------------------------------------------------------

Modlitba ke svaté Terezičce od Dítěte Ježíše   

  Ó svatá Terezičko od Ježíška, květe naší poušti, rozpomeň se na svůj slib, že po smrti zasypeš svět deštěm růží svých, rozpomeň se a  sešli mi růži své dobrotivé lásky, dala jsi všechno Pánu a Pán dá všechno Tobě, Ty vše zmůžeš a vyprosíš těm, kdo s důvěrou prosí Boha a Tebe za vše co užitečné je k spasení, setři mé slzy neb mě nauč trpěti Bohu a pro Boha, utiš bouře úzkosti, vlej do duše mír Boží, veď mně cestou oddanosti, nauč mně milovat dobrotivého Otce v nebesích, buď mou rádkyní a pomocnicí a přiveď mě do náruče Boží. Amen.

--------------------------------------------------------------------

Žehnání pokrmů

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům.

 

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

-----------------------------------------------------

Středověká modlitba, kterou si oblíbil také sv. Ignác z Loyoly (+1556)
Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, napoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Umučení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k tobě,
abych tě s tvými svatými chválil navěky. Amen.

-----------------------------------------------------

Ježíši

Ježíši, jenž jsi nás mírou nejvyšší miloval,

Ježíši smutný až k smrti,

Ježíši krvavým potem zalitý,

Ježíši vlastním učedníkem zrazený

Ježíši, jako zločinec zajatý a svázaný,

Ježíši křivě obžalovaný a odsouzený,

Ježíši posmívaný a bitý,

Ježíši méně než lotr ceněný,

Ježíši důtkami rozdrásaný,

Ježíši trním korunovaný,

Ježíši k smrti odsouzený,

Ježíši, beránku k zabití vedený,

Ježíši hřeby na kříž přibitý,

Ježíši na kříži posmívaný a tupený,

Ježíši žlučí a octem napájený,

Ježíši hlavu k smrti naklánějící,

Ježíši kopím probodený,

SMILUJ SE NAD NÁMI.

 

Pane Bože můj, již nyní přijímám z Tvých rukou odevzdaně a ochotně jakýkoliv způsob smrti, jak se Tobě líbí, se všemi úzkostmi, tresty a bolestmi.

Kdo aspoň jednou vykoná tuto modlitbu po svatém přijímání, získá plnomocné odpustky v hodině smrti.

(Z CM kancionálu * Schválil bisk. Ordinariát v Brně.)

----------------------------------------------------------------

Prosba k Panně Marii

Dobrotivá Máti Boží děti moje opatruj,

kde mé síly nepostačí, sama, prosím, při nich stůj.

 

Buď jim věrnou průvodkyní celou jejich žití pouť,

nedej, Matko, v bouřných vlnách života jim utonout.

 

Buď jim věrnou průvodkyní, veď je pevnou rukou svou,

dej ať duše jejich čisté k Tobě Matko vroucně lnou.

 

Dobrotivá Máti Boží děti moje opatruj,

kde mé síly nepostačí, sama, prosím, při nich stůj.

 

---------------------------------------------

Modlitba sv. Bernarda

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

-------------------------------------

Modlitba proti koronaviru

Otče náš, plní naděje Tě prosíme,


aby korona virus z Wuhan nerozséval více zkázu


a aby se co nejrychleji zvítězilo nad epidemií.

Prosíme, abys vrátil zdraví nakaženým


a pokoj místům, kam už korona virus dorazil.

Přijmi ty, kteří zemřeli na následky této choroby,


a potěš jejich rodiny.

Podporuj a chraň zdravotníky, kteří bojují s virem,


inspiruj a žehnej těm, kteří se usilují zvládnout situaci.

Pane Ježíši, léčiteli duší a těl, cítíme se bezradní

v této situaci celosvětového ohrožení, ale

                 DŮVĚŘUJEME TI!

Uděl nám pokoj a zdraví.

Matko Boží, chraň nás a starej se o nás,


provázej nás laskavě k Tvému Synu Ježíši.
Amen.

         SLÁVA, ÚCTA A POŽEHNÁNÍ


      NAŠEMU TROJJEDINÉMU BOHU!"

----------------------------------

 

        K Nejdrahocennější Krvi

 

Nejdrahocennější Krvi Ježíše Krista, nekonečná výkupná ceno vesmíru, nápoji a koupeli našich duší, ty, jež hájíš lidstvo před trůnem nejvyššího milosrdenství, hluboce se ti klaníme. Chtěli bychom, jak je to jen možné, odčinit naše nevděčnosti a urážky, kterých se ti dostává od tolika hříšníků, kteří dychtí po tom, aby se ti rouhali. Buď vždy blahořečena, Krvi nekonečné ceny a tisíckrát buď veleben Ježíš, který tě prolil pro naši spásu. Byla to tvoje nekonečná láska k nám, která ji vycedila z tvých žil do poslední kapky. Ó Krvi vykoupení a života, jednoty a pokoje, zdroji milosti a záruko věčného života, učiň, ať tě chválí všechna srdce a všechny jazyky, velebí tě a ustavičně ti vzdávají díky. Amen (sv. Kašpar Bufalo)

------------------------

       Sedmero modliteb přede mší svatou

 Dobrotivý Bože, nakloň svůj sluch k našim prosbám a osvět milostí Ducha Svatého naše srdce, abychom si zasloužili důstojně slavit tvá tajemství a milovat tě věčnou láskou.

Bože, jemuž je každé srdce zjevné, k němuž promlouvá veškerá vůle a není mu skryté žádné tajemství, očisti vlitím Ducha Svatého smýšlení našeho srdce, abychom si zasloužili dokonale tě milovat a důstojně tě chválit.

 

Zapal, Pane, ohněm Ducha Svatého naše ledví a naše srdce, abychom ti sloužili v čistém těle a líbili se ti nevinností srdce.

 

Prosíme, Pane, ať Duch Svatý, který z Tebe vychází, osvítí naši mysl a uvede nás do veškeré pravdy, jak to slíbil tvůj Syn.

 

Nechť je s námi, prosíme, Pane, síla Ducha Svatého, očistí naše srdce a odvrátí od nás všechno zlé.

 

Bože, jenž jsi vyučil srdce věřících osvícením Ducha Svatého, dej, ať v tomto Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy.

 

Navštiv nás, Pane a očisti naše svědomí, aby Tvůj Syn při svém příchodu k nám našel u nás připravený příbytek. Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky věků. Amen.

-------------------------

        Eucharistická adorace


 

Ježíš mluví k duši:

K tomu, aby ses mi líbil, nepotřebuješ mnoho vědět. Mluv tedy se mnou prostě, jak bys rozmlouval s nejbližším přítelem.

Nepotřebuješ mě o něco pro někoho prosit?

Pověz mi jeho jméno a řekni mi, co bys chtěl, abych pro něho udělal. Pros o mnoho! Neboj se prosit. Mluv ke mně prostě a správně o chudých, které chceš potěšit; o nemocných, které vidíš trpět; o zbloudilých, které bys chtěl vrátit na správnou cestu. Řekni mi o všech alespoň slovo.

A pro sebe nepotřebuješ nějakou milost?

Řekni mi otevřeně, že jsi snad pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý... a pak mě pros o pomoc v několika nebo mnoha pokusech, aby ses toho zbavil. Nestyď se. Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří měli přesně stejné chyby. Ale pokorně se modlili... a postupně viděli, jak se jich zbavují. A neváhej prosit také o zdraví a o šťastný výsledek své práce, svých záležitostí nebo studia. To všechno ti mohu dát a dám ti to. A přeji si, abys mě o to prosil, nakolik to tvému posvěcení nejen nebrání, ale přispívá k němu a podporuje je. A co potřebuješ právě dnes? Mohu pro tebe něco udělat? Kdybys věděl, jak velice toužím po tom, abych ti mohl pomoci!

Nepřinášíš s sebou nějaký plán?

Vyprávěj mi. Čím se zabýváš? O čem přemýšlíš? Jaké máš přání? Co mohu udělat pro tvého bratra, pro tvoji sestru, pro tvé přátele, pro tvou rodinu, pro tvé představené? A pokud jde o mne: Nemáš přání, abych byl oslaven? Nechtěl bys, abych udělal něco dobrého pro tvé přátele, které snad velice miluješ, ale kteří žijí tak, že na mě nemyslí? Pověz mi: Co dnes obzvláště budí tvoji pozornost? Co si vroucně přeješ? Jaké prostředky máš, abys toho dosáhl? Řekni, když se ti nějaký záměr nedaří, a já ti vyjmenuji příčiny tvého neúspěchu.

Nechtěl by sis mě získat pro sebe?

Vypravuj mi o všech podrobnostech, které tě dělají smutným. Kdo tě zranil? Kdo urazil tvoji sebelásku? Kdo tebou pohrdá? Pověz mi všechno, a dospěješ brzy tak daleko, že podle mého příkladu všechno odpustíš a na všechno zapomeneš. Jako odměnu obdržíš mé potěšující požehnání. Máš snad strach? Cítíš ve své duši neurčitou tíži, která je sice bezdůvodná, ale přesto ti nepřestává trhat srdce? Vrhni se do náruče mé Prozřetelnosti. Jsem s tebou, na tvé straně. Všechno vidím, všechno slyším, nenechávám tě ani okamžik na holičkách. Cítíš odmítání u lidí, kteří tě dříve měli rádi, aniž bys jim v nejmenším zavdal k tomu příčinu? Pros za ně, a já je přivedu zpět na tvoji stranu, pokud nebudou překážkou pro tvé posvěcení.

Nemáš mi snad co říct o svých radostech?

Proč mě nenecháš, abych se jich účastnil, jsem přece tvůj přítel? Vypravuj mi, co tě od tvé poslední návštěvy u mě potěšilo a co tě rozesmálo. Snad jsi zažil příjemná překvapení, snad jsi obdržel šťastné zprávy: dopis, znamení náklonnosti; snad jsi překonal nějakou těžkost, vyšel jsi z nějakého stavu. To všechno je moje dílo. Musíš prostě říct: Děkuji, můj Otče.

Chceš mi něco slíbit?

Čtu v hloubi tvého srdce. Lidi můžeš snadno oklamat, Boha však ne; mluv tedy se mnou zcela otevřeně. Jsi pevně rozhodnut nevystavovat se žádné příležitosti k hříchu, zříci se každého předmětu, který ti škodí, nečíst knížku, která dráždí tvou představivost, nestýkat se s člověkem, který narušuje mír v tvé duši? Budeš ke každému opět něžný, láskyplný a milý, koho dnes pokládáš za nepřítele, protože se proti tobě provinil? Nuže dobře. Běž opět zpět ke svým zaměstnáním, ke své práci, k rodině, ke svému studiu. Ale nezapomínej na čtvrthodinku, kterou jsme oba spolu strávili. Zachovej, pokud můžeš, mlčení, rozhodnost, usebranost, lásku k bližním.

Miluj moji Matku, je i tvojí matkou

A přijď opět se svým srdcem ještě více naplněným láskou, ještě více odevzdaným mému Duchu. Pak budeš nacházet v mém Srdci každý den novou lásku, nová dobrodiní, nové útěchy.

Kirchliche Umschau 3/2012

-----------------------

       Zasvěcení rodiny

Naše nadpřirozené zbraně

Panna Maria Fatimská ve všech zjeveních v roce 1917 doporučovala modlitbu svatého růžence.

„Válka brzy skončí. Ale jestliže nepřestanou lidé urážet Boha, začne za pontifikátu Pia XI. nová strašnější války. Aby se tomu předešlo, přicházím žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírná svatá přijímá o prvních sobotách. Jestliže uposlechnou moji žádost, Rusko se obrátí a nastane mír. Jinak rozšíří své bludy po světě, vyvolá války a pronásledování církve: mnoho dobrých lidí bude umučeno; Svatý otec bude mnoho trpět a mnohé národy budou zničeny.“

Panna Maria Fatimská zakončila své poselství 13. července těmito slovy: „Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno období míru.“

V očekávání, že přijde papež, který této žádostí vyhoví a zasvěcení vykoná, chceme podpořit a připravit tuto událost každodenní modlitbou růžence v rodinách a zasvěcením každé naší rodiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie spolu s praxí prvních pěti sobot. Těmito požadavky chtěla Pana Maria připravit katolické národy na zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci. A to jsou jediné zbraně, které máme, abychom porazili Boží nepřátele a jejich plán na zničení Kristovy církve, a nastolení světové vlády proti Bohu a proti člověku.

Když používáme tyto zbraně, obracíme se na Pannu Marii s prosbou o zvláštní ochranu pro naše rodiny a naše bližní v nejbližší tragické budoucnosti, kdy bude svět zasažen Božím trestem, který je nevyhnutelný vzhledem k nedbalosti papežů, kteří dosud nevyhověli žádostem Panny Marie Fatimské.

Přestože jsme si vědomo toho, co nás čeká, jaké hrůzy a neslýchaná utrpení, prohlašujeme naši naprostou jistotu v konečné vítězství; vítězství, které získáme nadpřirozenými zbraněmi, které nám Panna Maria nabízí s prosbou, abychom je použili výslovně pro spásu duší.

Nevěříme podvodu falešného míru, slibovaného svatokrádežně v Assisi, kam byli pozváni „všichni, včetně těch, kteří hanebně odpadli od Kritika a kteří vytrvale popírají Kristovo božství a jeho poslání“ (Pius XI.).

Pravý mír vychází ze zaslíbení Panny Marie a jejího Neposkvrněného Srdce a nikoliv z Assisi!

Úkon zasvěcení rodiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Otec rodiny autoritou, která pochází od Boha, shromáždí rodinu před obrazem Panny Marie a zvláště slavnostně přečte následující text úkonu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci panny Marie.

Nejmilosrdnější Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pohleď na mne a moji rodinu u tvých nohou. S autoritou, kterou mi Bůh udělil, abych vyhověl tvým přáním, která jsi opakovaně vyslovila ve Fatimě a sdělil své milované sestře Lucii, chci zasvětit celou moji rodinu a všechno, co mi patří, tvému nejvýš milosrdnému Neposkvrněnému Srdci.

Ó Maria, mocná Panno a milosrdná Matko, Královno nebes a útočiště hříšníků, zcela se zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci. Zasvěcujeme ti naše bytí a náš život: všechno, co máme, všechno, co milujeme, všechno, co jsme: naše těla, naše srdce, naše duše. Zasvěcujeme ti náš rodinný krb, náš dům, naše jmění. Chceme, aby všechno, co je v nás a kolem nás, náleželo tobě, a toužíme mít účast na dobrodincích tvého mateřského požehnání.

A aby toto zasvěcení bylo opravdu účinné a trvalé, obnovujeme dnes, Maria, u tvých nohou své křestní sliby.

Zavazujeme se, že budeme vždy odvážně vyznávat pravdy víry a žít jako opravdoví katolíci. Zavazujeme se zachovávat Boží a církevní přikázání a světit neděle a zasvěcené svátky. Zavazujeme se, že se budeme každý den modlit svatý růženec a budeme přistupovat ke svaté zpovědi a svatému přijímání.

Slibujeme ti konečně, svatá Matko Boží a něžná Matko naše, že se dáme celé své srdce do služeb tvého neposkvrněného Srdce s cílem rychlit a zajistit skrze tvé Neposkvrněné Srdce příchod království tvého milovaného Syna do našich duší a duší všech lidí v naší drahé vlasti i na celém světě. Spojujeme se, naše sladká Matko, s tvým zbožným papežem Piem XII., který ti řekl: „V této těžké hodině lidských dějin svěřujeme se a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci. Smiluj se nad námi pro tolik škod duchovních i hmotných, tolik bolestí a úzkostí, tolik ztrápených duší, které jsou v nebezpečí věčného zatracení.“

Královno míru, oroduj za nás a uděl světu mír v pravdě, spravedlnosti, v lásce a v Kristu; přiveď do jediného Ježíšova ovčince pod jediného pravého Pastýře národy odloučené bludem a nesvorností. Ochraňuj svatou církev před jejími nepřáteli, zastav záplavu nemravnosti, probuď u věřících lásku k čistotě, ke křesťanskému životu a k apoštolské horlivosti. Zasvěcujeme se navždy tvému Neposlepovanému Srdci, Matko naše a Královno světa, aby všechny národy smířené a s Bohem a mezi sebou velebily tě a zpívaly s tebou po celé světě vděčný Magnifikat slávy, lásky a vděčnosti Ježíšovu Srdci, jedinému, ve kterém mohou najít Pravdu, Život a Pokoj. Amen.

                                                      Podle: Chiesa viva, září 2013

-----------------------------------

       Symbolum Athanasianum

 

Kdokoli chce být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel katolické víry. Jestliže ji někdo nezachová neporušenou a ucelenou, bezpochyby zahyne navěky. Katolická víra je pak tato: Abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom ani nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého. Avšak Božství Otce , Syna a Ducha Svatého je jedno, stejná je jejich sláva a souvěčná je jejich vznešenost.

Jaký je Otec, takový je Syn, takový je Duch Svatý. Nestvořený je Otec, nestvořený je Syn, nestvořený je Duch Svatý. Věčný je Otec, věčný je Syn, věčný je Duch Svatý. A přece nejsou tři věční, ale jen jeden věčný. Jako nejsou tři nestvoření, ani tři nezměrní, ale jeden nestvořený a jeden nezměrný. Podobně je všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch Svatý. A přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí. Tak je Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý, a přece nejsou tři bohové, ale je jen jediný Bůh. Stejně tak je Pánem Otec, Pánem je Syn a Pánem je Duch Svatý, ale nejsou tři Páni, ale je jen jeden Pán. Protože jako jsme nuceni v křesťanské víře vyznávat jednotlivě každou osobu jako Boha a Pána, stejně tak je nám zakázáno v katolickém náboženství říkat, že existují tři bohové nebo páni. Otec nebyl učiněn z ničeho: nebyl ani stvořen, ani zrozen. Syn je jen z Otce, neučiněný, nestvořený, ale zrozený. Duch Svatý je z Otce a Syna: neučiněný, nestvořený, nezrozený, nýbrž vycházející. Jeden je tedy Otec, nikoli tři otcové; jeden je Syn, nikoli tři synové; jeden je Duch Svatý, nikoli tři duchové svatí. A v této Trojici není nic dřív nebo později, nic není větší ani menší, ale všechny tři osoby jsou navzájem souvěčné a rovné, takže je třeba vždy uctívat, jak již bylo výše řečeno, jednotu v Trojici a Trojici v jednotě. Kdo chce být spasen, musí takto smýšlet o Trojici.
K věčné spáse je však pro člověka potřebné, aby pevně věřil i ve vtělení našeho Pána Ježíše Krista.


Je totiž správná víra, abychom věřili a vyznávali, že náš Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, je Bohem i člověkem. Je Bůh, zrozený před věky z podstaty Otce, je člověk, narozený v čase z podstaty matky. Je dokonalým Bohem a dokonalým člověkem, složeným z rozumové duše a lidského těla. Je roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství. I když je Bohem a člověkem, nejsou dva Kristové, nýbrž je jen jeden Kristus. Je jeden nikoli proto, že by se božství stalo tělem, nýbrž proto, že lidství bylo přijato do Boha. Zcela a pouze jeden, nikoli ve spojených podstatách, nýbrž v jednotě osoby. Neboť jako rozumová duše a tělo jsou jeden člověk, tak Bůh a člověk jsou jeden Kristus.Ten trpěl pro naši spásu, sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých; vystoupil na nebesa, sedí po pravici všemohoucího Otce a odtud přijde soudit živé i mrtvé. Při jeho příchodu všichni lidé musejí vstát se svými těly, dostanou odplatu za své činy. Kdo konali dobro, půjdou do věčného života, kdo však zlo, půjdou do věčného ohně.

 

Taková je katolická víra. Kdo ji pevně a věrně nezastává, nemůže být spasen. Amem.

-----------------------------------------

        Korunka k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe a miluji tě; prosím za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, tobě se neklanějí, v tebe nedoufají a tebe nemilují.

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se ti klaním a obětuji Nejdrahocennější Tělo, Krev, Duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za všechny urážky, svatokrádeže a lhostejnosti, kterými je urážen; a pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. (Anděl míru ke třem fatimským dětem na jaře 1916)

Korunka k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

1. Neposkvrněné Srdce Mariino, vzore věrnosti v plnění všech povinností, dej, ať také já projevuji stejnou pohotovost a věrnost v plnění svých povinností vůči Bohu, sobě samému a bližnímu.

Zdrávas Maria...

2. Neposkvrněné Srdce Mariino, plné milosti a svatostánku Nejvyššího, dej, ať také já žiji životem milosti a použij mě jako živý chrám Ducha Svatého, ať prchám před každým hříchem a s kajícností a lítostí napravuji hříchy minulé.

Zdrávas Maria...

3. Neposkvrněné Srdce Mariino, blahoslavené mezi všemi pro svou víru v Boží slovo, dej, ať věřím pevně a s radostí ve všechny zjevené pravdy a uchovávám žárlivě poklad své víry.

Zdrávas Maria...

4.Neposkvrněné Srdce Mariino, vždy podřízené Boží vůli, dej, ať nikdy nezapomínám, že mým cílem zde na zemi je plnit vůli Boží.

Zdrávas Maria...

5. Neposkvrněné Srdce Mariino, spojené s Bohem v dokonalém vnitřním životě, dej ať pozvedám k Bohu svou duši v usebranosti a modlitbě.

Zdrávas Maria...

6. Neposkvrněné Srdce Mariino, hluboce pokorné i při své nejvyšší důstojnosti Matky Boží, vypros mi milost uznávat svou nicotu, přijímat nezbytná pokoření v životě a nehledat lidskou chválu.

Zdrávas Maria...

7. Neposkvrněné Srdce Mariino, vypros mi milost čistoty srdce, kterou Ježíš prohlásil za blahoslavenství zde na zemi a nezbytnou ctnost pro patření na Boha v nebi.

Zdrávas Maria...

8. Neposkvrněné Srdce Mariino, mírné jako Srdce tvého božského Syna, vypros mi milost přemáhat hněv a netrpělivost při každé obtíži, protivenství a urážce.

Zdrávas Maria...

9. Neposkvrněné Srdce Mariino, trpělivé i při všech strašných bolestech, vypros mi milost opakovat při všech zkouškách mého života odevzdané a křesťanské: Staň se!

Zdrávas Maria...

10. Neposkvrněné Srdce Mariino, vzore podřízenosti autoritě rodinné, náboženské i občanské, dej, ať vděčně uznávám legitimní představené a představitele Boží.

Zdrávas Maria...

11. Neposkvrněné Srdce Mariino, plné mateřské dobroty ke svým dětem v jejich potřebách, dej, ať miluji svého bližního jako sebe samého a neodmítám mu nikdy radu, pomoc a modlitbu.

Zdrávas Maria...

12. Neposkvrněné Srdce Mariino, planoucí horlivostí pro spásu duší, dej ať cítím pravého ducha apoštolátu vůči hříšníkům a nevěřícím, mám soucit s dušemi v očistci a pracuji ze všech sil na šíření království Ježíše Krista a počtu svatých v nebi.

Zdrávas Maria...


Chiesa e post concilio

---------------------------------

Úcta k Svaté Tváři

Karmelitán Jiří Maria Faré vysvětluje, že Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, chce tím obrátit naši pozornost ke svému svatému Lidství, protože nic nám neidentifikuje nějakou osobu tak, jako její tvář.

»Milý Ježíši, při svém hořkém utrpení vystavil ses výsměchu lidí, stal ses mužem bolesti. Uctívám Tvou božskou Tvář. Kdysi z ní vyzařovala božská krása a půvab, nyní se podobá tváři malomocného.

Avšak i v znetvořených rysech poznávám Tvou nekonečnou Lásku. Ze všech sil Tě toužím milovat a působit tak, aby Tě všichni lidé milovali. Slzy, které tolikrát vytékaly z Tvých očí, jsou mi drahocennými perlami. S láskou bych je chtěla shromažďovat, abych jejich nekonečnou cenou vykoupila duše ubohých hříšníků.

Ježíši, Tvá úctyhodná Tvář mne přitahuje. Prosím Tě, vtiskni do mého srdce obraz svého božství a daruj mi k tobě vroucí lásku, abych jednou mohla na Tvou Tvář patřit v její oslavené podobě v nebi. Amen.