Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasvěcení rodiny

17. 2. 2023

Zasvěcení rodiny

Naše nadpřirozené zbraně

Panna Maria Fatimská ve všech zjeveních v roce 1917 doporučovala modlitbu svatého růžence.

„Válka brzy skončí. Ale jestliže nepřestanou lidé urážet Boha, začne za pontifikátu Pia XI. nová strašnější válka. Aby se tomu předešlo, přicházím žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírná svatá přijímání o prvních sobotách. Jestliže uposlechnou moji žádost, Rusko se obrátí a nastane mír. Jinak rozšíří své bludy po světě, vyvolá války a pronásledování církve: mnoho dobrých lidí bude umučeno; Svatý otec bude mnoho trpět a mnohé národy budou zničeny.“

Panna Maria Fatimská zakončila své poselství 13. července těmito slovy: „Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno období míru.“

V očekávání, že přijde papež, který této žádostí vyhoví a zasvěcení vykoná, chceme podpořit a připravit tuto událost každodenní modlitbou růžence v rodinách a zasvěcením každé naší rodiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie spolu s praxí prvních pěti sobot. Těmito požadavky chtěla Pana Maria připravit katolické národy na zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci. A to jsou jediné zbraně, které máme, abychom porazili Boží nepřátele a jejich plán na zničení Kristovy církve, a nastolení světové vlády proti Bohu a proti člověku.

Když používáme tyto zbraně, obracíme se na Pannu Marii s prosbou o zvláštní ochranu pro naše rodiny a naše bližní v nejbližší tragické budoucnosti, kdy bude svět zasažen Božím trestem, který je nevyhnutelný vzhledem k nedbalosti papežů, kteří dosud nevyhověli žádostem Panny Marie Fatimské.

Přestože jsme si vědomi toho, co nás čeká, jaké hrůzy a neslýchaná utrpení, prohlašujeme naši naprostou jistotu v konečné vítězství; vítězství, které získáme nadpřirozenými zbraněmi, které nám Panna Maria nabízí s prosbou, abychom je použili výslovně pro spásu duší.

Nevěříme podvodu falešného míru, slibovaného svatokrádežně v Assisi, kam byli pozváni „všichni, včetně těch, kteří hanebně odpadli od Kritika a kteří vytrvale popírají Kristovo božství a jeho poslání“ (Pius XI.).

Pravý mír vychází ze zaslíbení Panny Marie a jejího Neposkvrněného Srdce a nikoliv z Assisi!

Úkon zasvěcení rodiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Otec rodiny autoritou, která pochází od Boha, shromáždí rodinu před obrazem Panny Marie a zvláště slavnostně přečte následující text úkonu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci panny Marie.

Nejmilosrdnější Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pohleď na mne a moji rodinu u tvých nohou. S autoritou, kterou mi Bůh udělil, abych vyhověl tvým přáním, která jsi opakovaně vyslovila ve Fatimě a sdělil své milované sestře Lucii, chci zasvětit celou moji rodinu a všechno, co mi patří, tvému nejvýš milosrdnému Neposkvrněnému Srdci.

Ó Maria, mocná Panno a milosrdná Matko, Královno nebes a útočiště hříšníků, zcela se zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci. Zasvěcujeme ti naše bytí a náš život: všechno, co máme, všechno, co milujeme, všechno, co jsme: naše těla, naše srdce, naše duše. Zasvěcujeme ti náš rodinný krb, náš dům, naše jmění. Chceme, aby všechno, co je v nás a kolem nás, náleželo tobě, a toužíme mít účast na dobrodincích tvého mateřského požehnání.

A aby toto zasvěcení bylo opravdu účinné a trvalé, obnovujeme dnes, Maria, u tvých nohou své křestní sliby.

Zavazujeme se, že budeme vždy odvážně vyznávat pravdy víry a žít jako opravdoví katolíci. Zavazujeme se zachovávat Boží a církevní přikázání a světit neděle a zasvěcené svátky. Zavazujeme se, že se budeme každý den modlit svatý růženec a budeme přistupovat ke svaté zpovědi a svatému přijímání.

Slibujeme ti konečně, svatá Matko Boží a něžná Matko naše, že se dáme celé své srdce do služeb tvého neposkvrněného Srdce s cílem rychlit a zajistit skrze tvé Neposkvrněné Srdce příchod království tvého milovaného Syna do našich duší a duší všech lidí v naší drahé vlasti i na celém světě. Spojujeme se, naše sladká Matko, s tvým zbožným papežem Piem XII., který ti řekl: „V této těžké hodině lidských dějin svěřujeme se a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci. Smiluj se nad námi pro tolik škod duchovních i hmotných, tolik bolestí a úzkostí, tolik ztrápených duší, které jsou v nebezpečí věčného zatracení.“

Královno míru, oroduj za nás a uděl světu mír v pravdě, spravedlnosti, v lásce a v Kristu; přiveď do jediného Ježíšova ovčince pod jediného pravého Pastýře národy odloučené bludem a nesvorností. Ochraňuj svatou církev před jejími nepřáteli, zastav záplavu nemravnosti, probuď u věřících lásku k čistotě, ke křesťanskému životu a k apoštolské horlivosti. Zasvěcujeme se navždy tvému Neposlepovanému Srdci, Matko naše a Královno světa, aby všechny národy smířené a s Bohem a mezi sebou velebily tě a zpívaly s tebou po celé světě vděčný Magnifikat slávy, lásky a vděčnosti Ježíšovu Srdci, jedinému, ve kterém mohou najít Pravdu, Život a Pokoj. Amen.

                                                      Podle: Chiesa viva, září 2013