Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novéna k Duchu svatému

2. 4. 2022

Novéna k Duchu Svatému

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Pro jednotlivé dny (nebo i přípravu farnosti na biřmování ) je možno použít tyto texty.
PRŮBĚH 1. AŽ 8. DNE

A) ÚVOD 1
Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tvá církev žije v Duchu svatém, kterého jsi poslal. Prosíme Tě, naplňuj nás stále více svou silou, dej nám Ducha moudrostí a rozumu, rady a síly, Ducha poznání a lásky a naplňuj nás Duchem bázně před tebou. Skrze Krista, našeho Pána.

 

ÚVOD 2
· Přijď, Duchu moudrostí, a osvět' náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikostí a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.
· Přijď', Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrostí a vědomosti Boží.
· Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.
· Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.
· Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.
· Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.
· Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

 

ÚVOD 3
Vzývání Ducha svatého (JK 003).

003 – Vzývání Ducha Svatého

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

K Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L a obnovíš tvář země.

K Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.


B) SLOVO BOŽÍ - vlastní texty pro každý den.
C) ÚVAHA - vlastní pro každý den.
D) CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI PROSBY - vlastní pro každý den.
E) ZAKONČENÍ
V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče!
Pomodleme se nyní, jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus: Otče náš ..., neboť tvé je království i moc i sláva na věky.


Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
- Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého:
- Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
- Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
- Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen.


1. DEN – DUCH SÍLY
SLOVO BOŽÍ: Tak praví Pán: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní. Ať na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano, až na konec země. (Sk 1,5.8)
ÚVAHA: Duch síly působí ve světě. Apoštolové překonali strach a všude hlásali Ježíše Krista. A mnozí je následovali od pokolení do pokolení, od národa k národu. Ať do konce časů bude Duch svatý projevovat svou moc na lidech, kteří Ježíše vyznávali a následují.
PROSBY: Prosme o Ducha síly: Přijď, Duchu svatý, a pomoz nám v naší slabosti.
Uprostřed lhostejného světa nám chybí odvaha hlásit se ke své víře. Přijď...

Poznáváme dobro, které bychom měli konat, ale často k tomu nemáme dost síly. Přijď...
Jsme často malověrní a nedůvěřujeme zaslíbením našeho Pána. Přijď...


2. DEN – DUCH PRAVDY
SLOVO BOŽÍ: Ale ať přijde On, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. (J 16,13-14)
ÚVAHA: Lidský duch nemůže obsáhnout celou Boží pravdu. Kdyby se mu nedostalo pomoci, zůstal by zcela ve tmě. Znovu a znovu potřebuje církev pomoc Ducha svatého, aby dokázala jít cestou pravdy.
PROSBY: Prosme o Ducha pravdy: Přijď Duchu svatý, abychom poznali pravdu.
Ježíšovo poselství je nám předáváno lidskými slovy. Bez pomoci Ducha svatého bychom mu nemohli porozumět. Přijď...
Křesťané jsou po staletí rozdělení. Bez pomoci Ducha nemohou znovu najít jednotu. Přijď...
Mnoho lidí se pokouší dát životu smysl bez Krista. Bez pomoci Ducha nemůžeme žít plným životem. Přijď...


3. DEN – POMOCNÍK V MODLITBĚ
SLOVO BOŽÍ: Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabostí. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tak sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce ví, co Duch žádá a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. (Řím 8,26-27)
ÚVAHA: Duch se projevuje v modlitbách církve a v modlitbách národů. Sami od sebe nevíme, jaký je Bůh a co bychom měli říci, když s Bohem mluvíme. Ale Duch probouzí srdce. Nemusíme zůstat němí. Můžeme volat: Abba, Otče!
PROSBY: Prosme o přispění Ducha: Přijď, Duchu svatý, a nauč nás modlit se.
Často nevíme, jak se máme modlit, a proto prosíme o tvou pomoc. Přijď...
Mnozí lidé se přestali modlit, jiní se modlitbě nikdy neučili. Přijď...
Naší modlitbě často chybí radost, chvála a dík, a proto znovu prosíme. Přijď...


4. DEN - DUCH UTĚŠITEL
SLOVO BOŽÍ: A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás tu sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. Uvidíte mne, protože jsem živ a i vy budete živi. (Jan 14,16-18.19b)
ÚVAHA: Kdo je osamocený a opuštěný, hledá útěchu. I my se často cítíme sami, v bezmocné úzkosti, a potřebujeme pomoc. Duch, který v nás bydlí, nás však utěšuje. Pomáhá nám, abychom zakoušeli, že také Ježíš a Otec jsou v nás.
PROSBY: Prosme o Ducha Utěšitele: Přijď, Duchu svatý, a přebývej v našich srdcích.
Kde je láska, tam je Bůh. V lásce můžeme poznávat Boží blízkost. Když žijeme v lásce, ukazujeme také druhým lidem Boha. Přijď…
Ježíš je uprostřed nás, jsme-li dva nebo tři shromážděni v jeho jménu. Duch nám pomáhá nacházet Pána v jeho církvi, ve společenství, v nástupcích apoštolů. Přijď...
Máme naději, že budeme věčné patřit na svého Pána. Toto zaslíbení nás naplňuje útěchou a radostí. Přijď'...


5. DEN - DUCH SVOBODY
SLOVO BOŽÍ: Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, který volá: Abba, Otče! Už tedy nejsi otrok, ale syn. A kde je Duch Páně, tam je svoboda. (Ga14,4-7a; 2Kor 3,17)
ÚVAHA: Boží Syn nás osvobodil. Už izraelský národ reptal proti Mojžíšovi, který ho vyvedl z egyptského otroctví, protože se mu svoboda zdála obtížná. Také nový Boží lid je stále v pokušení odmítnout svobodu, kterou nám nabízí Bůh. Duch nás stále povzbuzuje k opravdové svobodě Božích dětí.

PROSBY: Prosme o Ducha svobody: Přijď, Duchu svatý, a osvoboď nás.
Jsme svobodné Boží děti, když konáme Boží vůli ne z nutnosti nebo ze strachu, ale z lásky k Otci. Přijď...
Nesmíme zneužívat svobody jako záminky ke zlu, ale máme rozmnožovat skutky tvůrců pokoje. · Přijď'...
Máme nést ovoce Ducha, který je láska, radost, pokoj, trpělivost, přátelství, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Přijď...


6. DEN - DUCH SVATOSTI
SLOVO BOŽÍ: V poslední den, hlavní den svátků, Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Ten, kdo ve mě věří, jak říká Písmo, "potečou proudy vod z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. (J 7,37-39)
ÚVAHA: Svatost nespočívá v tom, že jsme křesťany jen podle jména; život Boží musí být viditelný v našich činech a v celém životě. Tentýž Duch, který působil při zrození církve, chce působit ve společenství věřících i dnes a do konce časů.
PROSBY: Prosme o Ducha svatosti: Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících.
Ve křtu a biřmování jsme dostali Ducha svatého. On chce utvářet naše jednání, proniknout celý náš život. Přijď...
Působení Ducha je mnohostranné podle rozdílnosti lidských povah a životních cest. On nás vybízí a vede k životu lásky. Přijď...
Duch jednotlivé lidi spojuje ve společenství a probouzí v nás odpovědnost za naše bližní. Přijď...


7. DEN - BOŽÍ LÁSKA
SLOVO BOŽÍ: Skrze Krista totiž máme vírou přístup k milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však nezklame, protože Boží láska je nám vylita skrze dar Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,2.5)
ÚVAHA: Láska není pouze vlastností Boha. On sám je láska. Do této plnosti Boží lásky a života je přijata církev i každý z nás jednotlivě.
PROSBY: Prosme o Ducha lásky: Přijď, Duchu svatý, zapal v nás oheň své lásky.
Abychom milovali Boha z celého srdce a ze všech svých sil. Přijď...
Abychom se i my navzájem milovali, jako Ježíš miloval nás. Přijď...
Abychom tvořili jednotu v Ježíšově církvi, která žije na celé zemi. Přijď...


8. DEN - DUCH JEDNOTY
SLOVO BOŽÍ: Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch, a stejné tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. Všichni jste jeden v Kristu Ježíši. (Ef 4,4-5, Gal 3,27-28)


ÚVAHA: Když byl Pán Ježíš povýšen na kříž a oslaven, seslal slíbeného Ducha a jeho prostřednictvím povolal a shromáždil lid Nové smlouvy, kterým je církev, v jednotě víry, naděje a lásky. Církev jako jediné Boží stádce má být znamením mezi národy. Porušená jednota křesťanů oslabuje jejich svědectví a brání, aby svět uvěřil. Duch svatý však pobízí rozdělené křesťany, aby opět dospěli k plnosti jednoty.
PROSBY: Prosme o Ducha jednoty: Přijď, Duchu svatý, a sjednoť nás v jeden lid.
Jako se z mnoha obilných zrn rozptýlených po polích stává jeden chléb, který se působením Ducha svatého proměňuje v Tělo Kristovo, tak chce Duch svatý sjednotit církev ze všech končin země. Přijď...
Jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví. Přijď...
Ježíš Kristus, velekněz nové a věčné smlouvy, za nás prosil: Ať všichni jsou jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, ať i oni jsou jedno, aby svět uvěřil. Přijď...


9. DEN - SLAVENÍ VIGILIE
Doporučuje se prodloužené slavení mše o vigilii, jejím smyslem není křest jako o vigilii velikonoční, ale naléhavá modlitba podle příkladu apoštolů a učedníků, kteří jednomyslné setrvávali na modlitbách s Ježíšovou matkou Marií v očekávání Ducha svatého.
Může se číst více lekcí z Písma svatého, které jsou pro tuto mši v lekcionáři nabídnuty k výběru. V tom případě lektor jde k ambonu a tam přečte první lekci. Potom žalmista nebo zpěvák zpívá žalm a lid ukládá odpověď. Pak všichni vstanou, kněz řekne "Modleme se“, a všichni se chvíli potichu modlí. Potom kněz říká modlitbu odpovídající přečtené lekci (např. některou z modliteb pro všední dny po 7. nedělí velikonoční).