Jdi na obsah Jdi na menu
 


Korunka k Neposkvrněnému Srdci P. Marie

17. 2. 2023

Korunka k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe a miluji tě; prosím za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, tobě se neklanějí, v tebe nedoufají a tebe nemilují.

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se ti klaním a obětuji Nejdrahocennější Tělo, Krev, Duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za všechny urážky, svatokrádeže a lhostejnosti, kterými je urážen; a pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. (Anděl míru ke třem fatimským dětem na jaře 1916)

Korunka k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

1. Neposkvrněné Srdce Mariino, vzore věrnosti v plnění všech povinností, dej, ať také já projevuji stejnou pohotovost a věrnost v plnění svých povinností vůči Bohu, sobě samému a bližnímu.

Zdrávas Maria...

2. Neposkvrněné Srdce Mariino, plné milosti a svatostánku Nejvyššího, dej, ať také já žiji životem milosti a použij mě jako živý chrám Ducha Svatého, ať prchám před každým hříchem a s kajícností a lítostí napravuji hříchy minulé.

Zdrávas Maria...

3. Neposkvrněné Srdce Mariino, blahoslavené mezi všemi pro svou víru v Boží slovo, dej, ať věřím pevně a s radostí ve všechny zjevené pravdy a uchovávám žárlivě poklad své víry.

Zdrávas Maria...

4.Neposkvrněné Srdce Mariino, vždy podřízené Boží vůli, dej, ať nikdy nezapomínám, že mým cílem zde na zemi je plnit vůli Boží.

Zdrávas Maria...

5. Neposkvrněné Srdce Mariino, spojené s Bohem v dokonalém vnitřním životě, dej ať pozvedám k Bohu svou duši v usebranosti a modlitbě.

Zdrávas Maria...

6. Neposkvrněné Srdce Mariino, hluboce pokorné i při své nejvyšší důstojnosti Matky Boží, vypros mi milost uznávat svou nicotu, přijímat nezbytná pokoření v životě a nehledat lidskou chválu.

Zdrávas Maria...

7. Neposkvrněné Srdce Mariino, vypros mi milost čistoty srdce, kterou Ježíš prohlásil za blahoslavenství zde na zemi a nezbytnou ctnost pro patření na Boha v nebi.

Zdrávas Maria...

8. Neposkvrněné Srdce Mariino, mírné jako Srdce tvého božského Syna, vypros mi milost přemáhat hněv a netrpělivost při každé obtíži, protivenství a urážce.

Zdrávas Maria...

9. Neposkvrněné Srdce Mariino, trpělivé i při všech strašných bolestech, vypros mi milost opakovat při všech zkouškách mého života odevzdané a křesťanské: Staň se!

Zdrávas Maria...

10. Neposkvrněné Srdce Mariino, vzore podřízenosti autoritě rodinné, náboženské i občanské, dej, ať vděčně uznávám legitimní představené a představitele Boží.

Zdrávas Maria...

11. Neposkvrněné Srdce Mariino, plné mateřské dobroty ke svým dětem v jejich potřebách, dej, ať miluji svého bližního jako sebe samého a neodmítám mu nikdy radu, pomoc a modlitbu.

Zdrávas Maria...

12. Neposkvrněné Srdce Mariino, planoucí horlivostí pro spásu duší, dej ať cítím pravého ducha apoštolátu vůči hříšníkům a nevěřícím, mám soucit s dušemi v očistci a pracuji ze všech sil na šíření království Ježíše Krista a počtu svatých v nebi.

Zdrávas Maria...


Chiesa e post concilio